DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

"Inwestuj w siebie" - nowy projekt Federacji FOSa
2012-02-13

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje od stycznia 2012 roku,  projekt „Inwestuj w siebie - reintegracja zawodowa i społeczna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakłada aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu bartoszyckiego, braniewskiego i kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkańcami tych obszarów są często osoby bezrobotne, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, jak również słabe umiejętności społeczne i interpersonalne.

 

Wymienione problemy sprawiają, że osoby te mają mniejsze szanse na rynku pracy. Kursy i szkolenia przewidziane w projekcie, umożliwią nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych. Również poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pozwolą bezrobotnym powrócić do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Głównym założeniem projektu Inwestuj w siebie - reintegracja zawodowa i społeczna, jest przeprowadzenie cyklu edukacyjnego w celu wykształcenia 45 opiekunek/ów medycznych z nadaniem uprawnień do wykonywania zawodu. Wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych na rynku pracy poprzez kurs prawa jazdy i naukę języka obcego. Zwiększenie umiejętności społecznych, dzięki  warsztatom z autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, kreowania wizerunku osobistego. W ramach projektu będą organizowane czteromiesięczne  staże dla uczestników w niepublicznych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej.  Więcej o projekcie na stronie Federacji FOSa.