DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty : Projekty zrealizowane
EAPN - wspólnie budujemy Europę Socjalną
2015-10-27

Celem projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” jest zwiększenie zdolności NGO do opiniowania dokumentów dotyczących polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w Polsce. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Będzie realizowany do 30 września 2014 r. 

Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie współpracy z administracją publiczną w sferze socjalnej
2015-10-27

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji członkowskich WRZOS w ich działaniu w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  +więcej

Akademia Menedżerów Usług Społecznych
2015-10-27

Projekt „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS, świadczących usługi społeczne, rozwój współpracy z administracją publiczną w zakresie zlecania usług społecznych i profesjonalizacja kadry zarządzającej tych organizacji, poprzez przygotowanie i zapewnienie stałej oferty szkoleniowej pod nazwą „Akademia Menedżerów Usług Społecznych” .

Projekt modelowy
2015-02-12

Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowany jest we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych od marca 2011 roku, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4. Projekty innowacyjne. Celem projektu jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy poprzez budowę systemu na rzecz integracji społecznej wspieranego przez organizacje pozarządowe. Więcej informacji w zakładce projektu.

Projekt systemowy
2015-02-12

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy działania instytucji, zajmujących się pomocą i integracją społeczną. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje Zadanie 2 projektu.

Akademia Integracji Społecznej
2015-02-12

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością włącznie z profesjonalizacją kadry zarządzającej tych organizacji (zarówno etatowych jak i działających społecznie) poprzez stworzenie organizacji kształcenia i dokształcania pod nazwą Akademia Integracji SpołecznejProjekt jest realizowany przy pomocy Akademii Parytetowej z Niemiec i finansowany z funduszy Akcji Człowiek. 

Srebrna Reprezentacja NGO
2014-01-02

Celem projektu „Srebrna Reprezentacja NGO” było wzmocnienie uczestnictwa co najmniej 30 osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez aktywne włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz tworzenia rad seniorów na poziomie wojewódzkim.Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013.

Projekt TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej
2013-12-10

Projekt dotyczył zwiększenia trwałości i wzmocnienia potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego udział tych podmiotów w realizacji polityk publicznych. Jego liderem było Miasto Stołeczne Warszawa.

Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności

Celem projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” był wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia  w realizacji lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych. Projekt jest realizowany w okresie listopad 2012 - czerwiec 2013 roku.

EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej
2014-01-07

Od września 2008 roku WRZOS realizował projekt „EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej”. Jego celem było stworzenie profesjonalnej platformy dialogu dotyczącej przyszłości Europy i jej poszczególnych polityk. Był realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w Ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


  1  2  3  Następna