DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Społeczeństwo dla wszystkich
2013-05-22

We wtorek 21 maja 2013 roku, w sali im. Andrzeja Bączkowskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tematyka senioralna przeważała do późnych godzin popołudniowych. Najpierw członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej spotkali się na kolejnym w tym roku posiedzeniu roboczym, następnie odbyło się spotkanie WRZOS "Społeczeństwo dla wszystkich. Reprezentacja środowisk seniorskich", w trakcie którego odbyła się dyskusja nad kwestią potrzeby budowania reprezentacji seniorskich w Polsce.

 

Spotkanie rozpoczęły panie Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej i pani Anna Kruczek, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, witając gości i wprowadzając do tematyki planowanej dyskusji. Następnie pan Bartłomiej Głuszak, wiceprezes WRZOS, przedstawił rekomendacje z regionalnych debat regionalnych projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, w trakcie których nie brak było głosów dotyczących potrzeby jednoczenia środowisk seniorskich w działaniach na rzecz współtworzenia lokalnych i regionalnych polityk.

 

Między innymi do tej kwestii odniósł się dr Guido Klumpp, dyrektor Federalnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senioralnych BAGSO z Niemiec, który przedstawił dotychczasowe doświadczenia w budowie reprezentacji środowisk seniorskich oraz współpracy z administracją rządową w Niemczech. BAGSO jest organizacją lobbującą na rzecz osób starszych, w skład której wchodzi obecnie ponad 100 organizacji zrzeszających 13 milionów osób starszych. Powstała już 25 lat temu w odpowiedzi na potrzeby seniorów w warunkach zachodzących wówczas w Niemczech zmian społecznych, z którymi od kilku tam mamy do czynienia również w Polsce – czyli wzrostu długości życia obywateli i wynikających z niej potrzeb i oczekiwań społeczności.

 

BAGSO z powodzeniem realizuje swoją misję, dzięki swojej strukturze organizacyjnej docierając jak najbliżej pojedynczych osób starszych i poruszanych przez nich spraw. Zbierając głosy z całego kraju, może w sposób bezpośredni  prezentować zróżnicowane potrzeby i problemy środowisk seniorskich na szczeblu ogólnokrajowym, a przez to aktywnie wspierać tworzenie i realizację polityk skierowanych do osób starszych.

 

Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja dotycząca ewentualnej potrzeby budowania reprezentacji seniorów w Polsce – reprezentacji, która, parafrazując wypowiedź senatora Augustyna, mogłaby być wyrazicielem głosu wszystkich osób starszych.

 

   

 

W toku dyskusji uczestnicy przyznawali, że powstanie miejsca dialogu osób starszych wydaje się jak najbardziej potrzebne, należy jednak zapewnić, by taka reprezentacja stanowiła przestrzeń do wypowiedzi dla wielu środowisk – zarówno federacji, jak i najmniejszych organizacji działających na rzecz i z osobami starszymi. Spektrum potrzeb i problemów osób starszych jest bowiem bardzo szerokie, nie sposób więc działać inaczej jak opierając się na oddolnych głosach i inicjatywach.

 

Wśród uczestników spotkania padło wiele deklaracji otwartości na kontynuowanie dyskusji dalej, pozostaje więc mieć nadzieję, że ogólne pozytywne odniesienie się do idei szerokiej współpracy na rzecz seniorów przyniesie w niedalekiej przyszłości konkretne rozwiązania.