DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych
2020-01-10

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący organizacji i warunków pracy pracowników socjalnych w gminach, potwierdził to co wiemy od lat. Pracownicy socjalni, od których wymaga się najwyższych kwalifikacji, odpowiedzialności, kompetencji oraz empatii, stanowią jedną z najbardziej zdegradowanych grup zawodowych w Polsce.

Rząd przerzuca odpowiedzialność za tę sytuację – nie bez powodu – na samorządy terytorialne. Nie od dzisiaj wiadomo, że zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany przez władze publiczne wszystkich szczebli. Ważna jest zmiana myślenia w samorządach, ale i rząd może tę sytuację poprawić poprzez dostępne mu instrumenty.

Dlatego uważamy, że niezbędne jest przynajmniej kilka istotnych zmian mających na celu poprawę sytuacji pracowników socjalnych.

Po pierwsze, od 2005 roku istnieje dodatek do wynagrodzenia za pracę w terenie. Od piętnastu lat dodatek ten nie uległ zmianie. Dlatego niezbędne jest jego podniesienie co najmniej o 50% do 500 zł. Byłoby to swoiste 500+ dla pracowników socjalnych, za trudną pracę, którą wykonują na rzecz budowania wspólnoty lokalnej równych szans. Byłby to pierwszy etap, który powinien doprowadzić stopniowo do tego, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w terenie będzie stanowił równowartość 20% zasadniczego wynagrodzenia.

Po drugie, dodatek za pracę w terenie powinien zostać poszerzony o wszystkich pracowników wykonujących pracę poza urzędami, w tym prowadzących wywiady środowiskowe. Dotychczasowe interpretacje nie traktują równo wszystkich osób ciężko pracujących w środowiskach wymagających wsparcia.

Po trzecie, należy przyspieszyć możliwość korzystania od drugiego roku pracy z dodatkowego urlopu, by zapobiec coraz powszechniejszemu wypaleniu zawodowemu.

Wszystkie te wydatki przedstawiane w powyższych postulatach nie przekroczą 80 mln zł. rocznie w budżecie państwa, co przy wartości obecnych programów społecznych nie stanowi kwoty rodzącej istotne skutki dla budżetu państwa.

Po czwarte, należy doprowadzić do konsekwentnego stosowania ustawy wymagającej od gmin zatrudniania jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 50 środowisk objętych pracą socjalną, co można wyegzekwować przy pomocy służb wojewody.

Po piąte, należy ustawowo określić, iż pracodawcy, organy władzy i administracji rządowej i samorządowej tworzą odpowiednie warunki dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym.

W obecnym stanie rozwoju rynku pracy wiele zawodów i profesji może zostać zautomatyzowanych czy zinformatyzowanych. Są jednak zawody, które wymagają takich cech i umiejętności, które nie są zastępowalne. Należy do nich zawód pracownika socjalnego. Nie da się prowadzić wielowymiarowej pracy socjalnej bez wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika socjalnego.

Dlatego też, my niżej podpisani przedstawiciele organizacji obywatelskich realizujących usługi społeczne, a także często zatrudniających pracowników socjalnych i animatorów społecznych, jesteśmy przekonani, że nasze koleżanki i koledzy niezależnie, gdzie wykonują pracę socjalną – zarówno w sektorze obywatelskim, jak i w sektorze publicznym, potrzebują jak najszybszej interwencji władz publicznych nad poprawą warunków swojej pracy.

Od blisko trzydziestu lat jako sektor obywatelski, mamy okazję współpracować w ramach partnerstwa publiczno-społecznego i widzimy jak potrzebne jest wsparcie dla naszych przyjaciół we wspólnej pracy na rzecz osób potrzebujących, rodzin i środowisk. Jako sektor obywatelski chcemy budowania odpowiedzialnych wspólnot lokalnych, które nikogo nie pozostawiają na marginesie społeczeństwa i pozwalają godnie żyć każdemu, kto swoją pracą przyczynia się do budowania społeczeństwa dobrobytu i równych szans.

Raport NIK-u jednoznacznie wskazuje, że warunki pracy i płacy pracowników socjalnych wymagają zmian. Dlatego też zwracamy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie jak najszybszych prac nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w przedstawionych powyżej kwestiach legislacyjnych oraz podjęcie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów działań zobowiązujących wojewodów do egzekwowania ustawy zgodnie z jej obowiązującym brzmieniem w zakresie minimalnych wymogów zatrudnienia.

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS


- - -

 

Powyższy apel można poprzeć podpisując organizacje na stronie:
https://publicystyka.ngo.pl/apel-wrzos-w-sprawie-pracownikow-socjalnych

Podziękowania
2020-01-07

Za twój czas...

Za odwagę...

Za zmaganie się z przeciwnościami...

Za to że się nie poddajesz...

Za robienie czegoś dla innych...

Za bycie razem...

 

Związek organizacji WRZOS dziękuje za kolejny wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich.

 

Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne!

Spot radiowy: https://tiny.pl/t23zm

Ruszył konkurs FIO edycja 2020
2019-11-26

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę. Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00. Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. Maksymalna kwota dotacji wynosi 120 000,00 zł. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NIW

Start projektu SOS - Silne Organizacje Socjalne
2019-11-12

1 listopada 2019 WRZOS rozpoczął realizację projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju i działalności WRZOS i  organizacji członkowskich, szczególnie w zakresie prowadzenia rzecznictwa, doradztwa specjalistycznego, szkoleń a także wzmocnienie procesów komunikacyjnych i wymiany informacji i doświadczeń miedzy członkami WRZOS i Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy diagnozę  potrzeb organizacji członkowskich  i stworzenie bazy eksperckiej dla organizacji,  szkolenia w ramach Szkoły Menedżerów Organizacji Socjalnych, monitoring  polskiej i europejskiej polityki społecznej, seminaria nt. bieżących problemów polityki społecznej czy opracowanie strategii  rozwoju WRZOS.

 

 

Okres realizacji projektu: 11.2019 – 10.2021 r.

Nowe władze WRZOS
2019-06-07

W dniu 6 czerwca 2019 miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie WRZOS. Został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Cezary Miżejewski- Prezes

Justyna Ochędzan - Wiceprezes

Bartłomiej Głuszak - Wiceprezes

Agnieszka Krawczyk-Balon - Członek Zarządu

Grażyna Nartkowska-Kijok - Członek Zarządu

Waldemar Weihs - Członek Zarządu

Wojciech Dec - Członek Zarządu

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Maria Wawer - Przewodnicząca

Romuland Malinowski - Członek

Kazimierz Słobodzian - Członek

Ekonomia Społeczna - EFS+
2019-04-24

WRZOS podjął się inicjatywy zbierania podpisów organizacji z Europy w sprawie celu Ekonomia Społeczna w rozporządzeniu EFS+.

Po pierwszym etapie zbierania podpisów do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, organizujemy akcję zbierania podpisów ludzi z całej Europy w sprawie wyodrębnienia celu szczegółowego ekonomia społeczna, w rozporządzeniu EFS+.

W załączniku list  EFS+ z prośbą o poparcie przez reprezentowane przez Was organizacje, 

Formula podpisu: imię, nazwisko (bez funkcji), nazwa organizacji, siedziba (tylko miasto, nie kraj). 

 

Poparcia proszę przesyłać na adres kamila.p@wrzos.org.pl do dnia 30 kwietnia 2019 (nie trzeba skanów podpisów pod tekstem wystarczy zgłoszenie)

Potem zrobimy z tego jedną wspólną wersję i wyślemy do Parlamentarzystów i przedstawicieli administracji. Podpisy zrobimy alfabetycznie.

List znajduje się tutaj

 

Innowacje do upowszechniania

Fundacja „Merkury” informuje, iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.

Wybrane innowacje dostępne są stronach internetowych:

  1. „SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ PRODUKCJI ROZPROSZONEJ” www.panato.org.pl
  2. „SAMODZIELNIE DOKONUJE WYBORU” www.tus.org.pl
  3. „GRA O PRACĘ” www.cpt.szczecin.pl
  4. „NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEZ NA RYNKU PRACY” www. fundacjainceptum.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami.

Odszedł Bartosz Mioduszewski
2018-06-07

Z przykrością zawiadamiamy, że 5 czerwca 2018 tragicznie zmarł członek Zarządu WRZOS Bartosz Mioduszewski.Pracowaliśmy razem od 2013 roku. Był aktywnym i niezastapionym społecznikiem, poświęcającym serce nowym technologiom, które miały ułatwić życie osób z niepełnosprawnością. Będzie Go nam bardzo brakowało.

2018-05-29

Walne Zebranie WRZOS
2018-05-16

21 maja 2018 o godz.11:00 w biurze Federacji Polskich Banków Żywności odbędzie się Walne Zebranie WRZOS.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  Następna