Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

AKTUALNOŚCI
Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji prze Polskę KONWENCJI ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych - debata u Rzecznika Praw Obywatelskich
2013-02-06

31.01.2013 w Biurze RPO odbyła się debata poświęcona ratyfikacji przez Polskę KONWENCJI ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

W trakcie dyskusji poruszono szereg istotnych kwestii w szczególności dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Padło wiele zarzutów pod adresem obecnego systemu, który zdaniem osób biorących udział w spotkaniu źle lokuje środki na aktywizację zawodową i społeczną oraz nie potrafi wykorzystać potencjału osób niepełnosprawnych.

W trakcie debaty podjęto problemy dotyczące m.in.:

  1. Zasadności funkcjonowania ZPCH. Argumentowano, iż ich idea jest sprzeczna z ideą integracji społecznej, a środki które są na ten cel przekazywane można wykorzystać w sposób o wiele bardziej gospodarny, np. kierując je bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, dając im tym sposobem możliwość kompensowania podwyższonych kosztów funkcjonowania i realizacji zawodowej na otwartym rynku pracy.
  2. Systemu przyznawania świadczeń. Zarzucono, iż obecny system przyznawania rent posiada charakter demotywujący do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne, które podejmują zatrudnienie narażają się na zmniejszenie lub utratę świadczeń. W wyniku tego duża część osób nie decyduje się na jakiekolwiek próby znalezienia pracy. Propozycją rozwiązania tego stanu rzeczy mogłoby być wprowadzenie stałych oraz kompensacyjnych świadczeń przyznawanych osobom niepełnosprawnym podejmującym zatrudnienie. Istotne jest, aby system przyznawania świadczeń przede wszystkim promował podejmowanie aktywności i pomagał w utrzymaniu zatrudnienia.
  3. Sposobu orzecznictwa. Orzeczenia wydaje lekarz, ale decyduje o wielu aspektach życia osoby niepełnosprawnej. Arbitralność tego typu działania ma na tyle daleko idące konsekwencje, że sposób wydawania orzeczeń powinien ulec zmianie. Kto zatem i na jakiej podstawie powinien wydawać orzeczenia? Jako alternatywę zaproponowano odejście od dotychczasowego medycznego modelu niepełnosprawności i koncentrowaniu uwagi wyłącznie na deficytach na rzecz zindywidualizowanego podejścia opartego na badaniu możliwości i potencjału osoby niepełnosprawnej.

 

Wyciągając wnioski ze spotkania można powiedzieć, iż konieczne jest podjęcie intensywnych działań na rzecz zmiany obecnej sytuacji. Zmiany te powinny być daleko idące i gruntowne stawiając na pierwszym miejscu osobę z niepełnosprawnością. Powinny iść w takim kierunku aby stanowiła ona główny podmiot, a wszelkiego rodzaju regulacje prawne powinny dążyć do tego, by w jak największym stopniu ułatwić jej podejmowanie aktywności na gruncie zarówno zawodowym jak i społecznym.

Na zakończenie podło wiele deklaracji. Pani Rzecznik zwróciła uwagę na to, jak dużo jest do zrobienia, ale jednocześnie podkreśliła, iż podejmowanie przez nią jakichkolwiek działań musi mieć podstawę i wychodzić ze strony samych zainteresowanych, w tym organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Warsztaty „Autoprezentacja – osobisty wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
2012-11-20

22 października 2012 Biuro Regionalne DiK w Olsztynie zorganizowało warsztaty pn.: „Autoprezentacja – osobisty wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej”. Wzięło w nich udział 11 osób. Warsztaty zostały poprowadzone przez specjalistów Biura DiK – doradcę zawodowego oraz psychologa a program obejmował następującą tematykę:

- Prezentacja filmu dydaktycznego „Rozmowa kwalifikacyjne”.

- Omówienie zasad pierwszego wrażenia na podstawie filmu dydaktycznego o rozmowie kwalifikacyjnej.

- Jak poprawić samoocenę.

- Sześć objawów samooceny.

- Jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna.

- Pisanie dokumentów aplikacyjnych.

- Przedstawienie praktycznych wskazówek do pisania listu motywacyjnego.

- Omówienie zasad rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając rolę komunikacji interpersonalnej (rodzaje komunikacji, bariery komunikacyjne).

- Autoprezentacja – mowa ciała.

- Omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

- Rozdanie przykładowych pytań pracodawcy i do pracodawcy oraz omówienie przykładowych odpowiedzi.

- Scenka rodzajowa pt. Zaprezentuj z jak najlepszej strony swoją osobę grupie warsztatowej.

- Scenka rodzajowa pt. Rozmowa kwalifikacyjna.

- Inwentarz technik poszukiwania pracy.

Warsztaty „Skuteczna komunikacja interpersonalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
2012-11-20

18 października zostały zrealizowane warsztaty pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej”. Zostały one zorganizowane przez Regionalne Biuro DiK w siedzibie Biura Regionalnego DiK przy ul. Artyleryjskiej 34 w Olsztynie. Warsztaty zostały poprowadzone przez specjalistów Biura DiK – doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy.

Zakres programu obejmował m.in.:

- Komunikacja.

- Przedstawienie cech komunikowania się.

- Rodzaje komunikacji (trzy kanały przekazu).

- Style komunikacji.

- Bariery komunikacyjne.

- Omówienie zagadnienia parafrazy w komunikacji na przykładowych zdaniach.

- Mowa ciała jako komunikacja niewerbalna w rozmowie kwalifikacyjnej.

- Dokumenty aplikacyjne – CV, omówienie budowy i przedstawienie przykładów.

- Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, jako reklama naszej osoby.

- Przedstawienie praktycznych wskazówek do pisania listu motywacyjnego.

- Film dydaktyczny „Rozmowa kwalifikacyjna” – wzorcowa rozmowa – omówienie, dyskusja na forum grupy.

- Omówienie zasad rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniając rolę komunikacji interpersonalnej.

- Omówienie najczęściej popełnianych błędów na rozmowie kwalifikacyjnej.

- Rozdanie przykładowych pytań pracodawcy i do pracodawcy, przykładowe odpowiedzi.

- Scenka rodzajowa pt. Rozmowa kwalifikacyjna.

- Inwentarz technik poszukiwania pracy.

- Przedstawienie aktywnych metod poszukiwania pracy.

Warsztaty „Rozwój kluczowych kompetencji w procesie powrotu i utrzymania na rynku pracy”
2012-11-20

 

27 września odbyły się warsztaty zorganizowane przez Regionalne Biuro DiK w Zielonej Górze, w których udział wzięło 10 osób. Zostały one przeprowadzone w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim przez specjalistę Biura DiK – psychologa.

Program zajęć obejmował m.in.:

- Metody poszukiwania pracy (metody poszukiwania pracy, analiza ogłoszeń prasowych, na co warto zwracać uwagę podczas przeglądania ofert pracy).

- Motywacja i funkcjonowanie w sytuacjach stresowych (definicja stresu i jego rodzaje, przyczyny stresu, sposoby przeżywania sytuacji stresowych i ich skutki, techniki radzenia sobie ze stresem).

Warsztaty „Wprowadzenie na rynek pracy”
2012-11-20

 

25 września 2012 r. Biuro Regionalne DiK w Lublinie zrealizowało warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy, przy ul. Akacjowej 11 w Łęcznej. Warsztaty zostały poprowadzone przez specjalistów Biura DiK – doradcę zawodowego oraz psychologa i obejmowały następujący program zajęć:

- Pomiędzy biernością i agresją – charakterystyka postawy asertywnej.

- Asertywność w kontaktach z pracodawcą. Jak dbać o swoje prawa na rynku pracy.

- Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym.

- Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy – rola zespołu i lidera grupowego.

- Wprowadzenie na rynek pracy: czym jest praca? dlaczego pracujemy?

- Bezrobocie w Polsce.

- Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce.

- Wymagania pracodawców.

- Rozwiązywanie problemów.

- Inicjowanie współpracy.

Doradztwo i Kariera realizowane w sześciu miastach w Polsce
2012-09-12

Z początkiem sierpnia w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze rozpoczęły działalność biura kompleksowego wsparcia zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. W każdym z biur doradca zawodowy, psycholog i pośrednik pracy, czekają gotowi by wspierać osoby z niepełnosprawnością w podjęciu zatrudnienia.

Zakończenie projektu DiK. Podsumowanie 2011 roku.
2012-02-07

W okresie realizacji projektu w roku 2011 (marzec –grudzień) zakładaliśmy objęcie wsparciem 680 osób, łączna liczba objętych programem wsparcia osób z niepełnosprawnościami wyniosła 939 nowych beneficjentów. Planowaliśmy udzielić osobom niepełnosprawnym 900 konsultacji indywidualnych, udało nam się jednak przeprowadzić aż 2918 konsultacji.

Nasi specjaliści przeprowadzili 16 edycji warsztatów, w których łącznie brało udział 160 osób. Biura Regionalne projektu DiK przeprowadziły również cykl 8 warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich udział 80 osób.

 

Prowadzone działania przyniosły wynik w postaci uzyskania zatrudnienia 160 osób niepełnosprawnych spośród naszych beneficjentów (ok. 17%).

 

Liczba osób, które w wyniku porady podjęły szkolenie lub kontynuowało edukację wyniosła 106 osób, jednakże jeśli doliczymy udział w warsztatach szkoleniowych jako formę kontynuacji samokształcenia, wtedy liczba osób zwiększy się do 346 (37%) .

 

Specjaliści biur Doradztwa i Kariery motywowali i wspomagali beneficjentów do podejmowania kolejnych kroków na otwartym rynku pracy podczas konsultacji specjalistycznych, których wynikiem był znaczny wzrost aktywności klientów. Wraz z klientami z poprzednich edycji  w 2011 roku zaktywizowanych zostało 1225 klientów.

Grudniowe warsztaty w Olsztynie
2012-01-24

Rodzice absolwentów i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego spotkali się w celu  omówienia szans na zatrudnienie ich podopiecznych na lokalnym rynku pracy oraz  omówieniu możliwości uruchomienia w Olsztynie mieszkań chronionych.

Spotkanie zorganizowano dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy SOSW a organizacją pozarządową WRZOS oraz FOSA realizujących w partnerstwie projekt Doradztwo i Kariera dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie prowadziła Agnieszka Nowicka- doradca zawodowy w projekcie DiK wspólnie
z Martą Moszczyńską – nauczycielem z SOSW-u.

Na wstępie każdy z rodziców przedstawił się i opowiedział o swojej sytuacji związanej
z wychowywaniem dzieci. Rodzice opowiadali  o predyspozycjach zawodowych i aktywności zawodowej swoich dzieci oraz o zaangażowaniu rodziny się na rzecz wspierania dzieci
w codziennym życiu. Rodzice rozmawiali i wymieniali się doświadczeniami związanymi
z  niepełnosprawnościami własnych dzieci.

Kolejnym punktem podczas spotkania warsztatowego było przybliżenie tematu związanego
z uruchomieniem mieszkań chronionych w Olsztynie. Agnieszka Nowicka, opowiedziała
o osiągnięciach związanych z uruchomieniem mieszkalnictwa wspomaganego przez PSOUU w Stargardzie Szczecińskim, w Warszawie przez Komisję Dialogu Społecznego oraz w Jedliczu koło Łodzi przez Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnych.

Jednakże wspólnie wszyscy uczestnicy zgodzili się z faktem, iż w Olsztynie brakuje Zakładu Aktywności Zawodowej dostosowany pod potrzeby, umiejętności i możliwości osób z głębszym stopniem niepełnosprawności. Dlatego też rodzice popierali konkluzję, iż na obecną chwilę dobrze byłoby uruchomić lub wzmocnić istniejący Zakład Aktywności Zawodowej Zaznaczyli także , iż dobrze byłoby aby udało się uruchomić stanowiska asystentów/trenerów pracy, którzy by w bezpośredni sposób czuwali nad pracą wykonywaną przez osoby niepełnoprawne.

 

 

 

Spotkanie warsztatowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych w Olsztynie 16.12.2011
2011-12-19

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu spotkania znajdą Państwo tutaj.

 

 

Konferencja w Olsztynie 18.10.2011
2011-11-08

Biuro Doradztwo i Kariery z Olsztyna wzięło udział w Konferencji i panelu dyskusyjnym poświęconemu określeniu czy system edukacji  umożliwia aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.

Szegółowa notatka znajduje się tutaj.

 

„Otwarci na świat” – warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi Biuro DIK Wrocław
2011-10-19

 

W miesiącu wrześniu wrocławskie Biuro Doradztwa i Kariery zorganizowało warsztaty „Otwarci na Świat” dla Podopiecznych Fundacji Opieka i Troska.

Prowadzącą szkolenie była Gabriela Burzyńska – doradca zawodowy.

Warsztaty zostały przeprowadzone metodami aktywnymi umożliwiającymi efektywną pracę każdego z uczestników oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się jak obecnie wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jakie są możliwości oraz szanse zatrudnienia na różnego rodzaju stanowiskach pracy.

Udział w warsztatach umożliwił także wypracowanie własnej, niezależnej drogi znalezienia źródła dochodu, skonfrontowanie swoich oczekiwań z wymogami stawianymi przez pracodawców oraz otwarcie się na nowe wyzwania związane z podjęciem pracy.

 

 

 

 

Wizyta zastępcy prezesa PFRON Pana Jacka Brzezińskiego
2011-10-19

5 październik 2011 r.

Jacek Brzeziński wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był gościem zielonogórskiego biura DiK. Podczas spotkania omówione zostały problemy z jakimi spotykają się pracownicy biura Doradztwa i Kariery. Rozmawiano m.in. o dotychczasowych edycjach projektu "Doradztwo i Kariera" ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych". Pracownicy biura mówili o problemach jakie spotykają w swojej codziennej pracy i o korzyściach jakie daje osobom niepełnosprawnym wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Wskazano także na zapotrzebowanie konsultacji prawnych, o które beneficjenci pytają. Przedstawiono także sprawozdanie za okres od marca do września 2011 roku z działania biura DiK w Zielonej Górze oraz inne realizowane przez ZLOP projekty jak "KiS na BiS" i "@ktywni na rynku pracy". Prezes Jacek Brzeziński opowiedział o działaniach jakie prowadzi PFRON i o planach na najbliższe miesiące. Rozmawiano także o sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. W spotkaniu z wiceprezesem Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli: koordynator regionalny biura DiK - Romuald Malinowski, doradca zawodowy - Agata Nolka- Metrykowska i pośrednik pracy - Monika Suder oraz wolontariusze.

 

 

 

Na zdjęciu m.in. Romuald Malinowski - koordynator regionalny biura DiK, doradca zawodowy - Agata Nolka - Metrykowska i pośrednik pracy - Monika Suder oraz zastępca prezesa PFRON, Pan Jacek Brzeziński.

 

Konferencja pt. "III sektor we wspieraniu działań pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce"
2011-10-19

 

Krakowskie Biuro DiK na konferencji w ramach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Przedstawiciele Krakowskiego Biura „Doradztwo i Kariera”  dnia 4 października 2011 roku uczestniczyli w konferencji pt. „III sektor we wspieraniu zadań pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce”,.

 

Celem konferencji, która odbyła się w Chrzanowie było dostarczenie wiedzy na temat współpracy międzysektorowej w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w tym roli i zadań jednostek samorządu terytorialnego, konieczności budowania partnerstwa społecznego oraz potrzeby budowania kapitału społecznego. Poruszono również wciąż aktualne sprawy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu przeprowadzona została promocja projektu „Doradztwo i Kariera” oraz dotychczasowe osiągnięcia Biura DiK. Upowszechniono informację o możliwościach korzystania z pomocy psychologa, pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego.Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji nt. sytuacji osób z niepełnosprawnościami w szczególności zamieszkujących teren województwa małopolskiego oraz form pomocy na jaką mogą liczyć te osoby. Konferencja odbyła się w ramach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

 

Działania promocyjne DIK Zielona Góra
2011-09-06

5 września 2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli biura Doradztwa i Kariery w Zielonej Górze  z radną miasta Zielona Góra i Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta, Panią Jolantą Danielak. W trakcie spotkania przedstawiono działalność biura DiK w Zielonej Górze, a także możliwości współpracy z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów.  Zdiagnozowano potrzeby biura oraz możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym. Pani Jolanta Danielak podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy psychologa oraz działalności na rzecz niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów.

 

Na zdjęciu od lewej : Jolanta Danielak - radna miasta Zielona Góra i Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta; Romuald Malinowski – koordynator regionalny biura DiK w Zielonej Górze; Monika Suder – pośrednik pracy biura DiK w Zielonej Górze.

Współpraca biura DIK Olsztyn z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biskupcu
2011-08-29

Biuro Doradztwa i Kariery w Olsztynie nawiązało współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biskupcu. Podczas pierwszego spotkania Agnieszki Nowickiej - Doradcy zawodowego z Ireną Kondrat – kierownikiem sekcji pomocy środowiskowej ustalono, iż podopieczni  ośrodka zostaną poinformowani o możliwości korzystania ze wsparcia. W ramach nawiązanej współpracy zaproponowano osobom niepełnosprawnym pomoc psychologiczną, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, wspieranie w aktywności zawodowej w formie konsultacji indywidualnych.

 

 Jednocześnie specjaliści biura bezpośrednio docierali do pracodawców z Biskupca zachęcając ich do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Należy podkreślić, iż wielu z nich było otwartych i w przyszłości deklarowało nawiązanie współpracy z biurem DiK w Olsztynie.