DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

O WRZOS
Co to jest WRZOS?

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 12 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie.

 

Głównym celem przyświecającym powołaniu WRZOS była potrzeba stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym.

 

Jako nieformalna struktura WRZOS powstała na konferencji w Jachrance 28 lutego 1997 w ramach wspieranego przez PHARE projektu: „Tworzenie i umacnianie związków organizacji socjalnych w Polsce”. Formalizacja działań, czyli powstanie konfederacji związków regionalnych WRZOS nastąpiło 27 listopada 1999 r. we Wrocławiu.

 

Tworzona przez regionalne organizacje parasolowe Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, ostatecznie zarejestrowana w marcu 2000 roku, udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

 

Podejmowane przez WRZOS inicjatywy mają na celu przełamanie niekorzystnych trendów w zakresie kształtowania i realizowania polityki społecznej obejmującej osoby najbardziej potrzebujące. Celem tak skonstruowanych działań jest osiągnięcie akceptowanej społecznie wizji rozwoju i wynikającej z niej długofalowej polityki społecznej państwa sprzyjającej rozwojowi osób, grup i organizacji.


Do wspólnych, bliskich nam wartości należą:

 

NIEZALEŻNOŚĆ

wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy; dywersyfikacja źródeł finansowania; 
apolityczność rozumiana jako nie identyfikowanie i nie uleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji 
politycznej.

 

TOLERANCJA

opierająca się na szanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów.

 

TRANSPARENTNOŚĆ

udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie
do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.

 

RZETELNOŚĆ

podejmowanie działań na miarę posiadanych możliwości finansowych i kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja jako stały element każdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale również i o najwyższą jakość pracy.

 

OTWARTOŚĆ WSPÓŁPRACY

poszukiwanie partnerów społecznych do rozwiązywania stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in. w umiejętności dochodzenia do kompromisu.

 

Zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z naszą Misją i Celami działania - znajdziecie je Państwo w naszym STATUCIE