DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty Tematyczne w ramach Programu Obywatele dla Demokracji można zgłaszać już od września
2013-08-13

Wraz z początkiem września rozpocznie się I edycja składania wniosków wstępnych na realizację PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów tematycznych:

 

  1. Partycypacja Publiczna – działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju.
  2. Kontrola obywatelska – działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia.
  3. Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną.
  4. Przeciwdziałanie wykluczeniu – działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.
  5. Dzieci i młodzież – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży

 

Wnioski wstępne będzie można składać od 1 września 2013 do 15 października 2013 roku. Pod koniec roku, wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania wniosków pełnych. Harmonogram oraz szczegółowe informacje i formularze potrzebne przy składaniu wniosków i rozliczaniu przyznanych dotacji dostępne są na stronie: http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/informacje-podstawowe/

 

Zgłaszanie wniosków na realizację projektów systemowych, których zadaniem ma być przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż” rozpocznie się dopiero w październiku. Szczegóły na stronie: http://www.ngofund.org.pl/projekty-systemowe/informacje-podstawowe/

 

Wiadomości użyte w niniejszej notatce pochodzą ze strony internetowej Programu Obywatele dla Demokracji, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.