DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Zwi您ek Lubuskich Organizacji Pozarz康owych ZLOP
2009-05-27

 Zwi您ek Lubuskich Organizacji Pozarz康owych ZLOP- jest zwi您kiem stowarzysze, fundacji i innych osób prawnych, zarejestrowanym w S康zie Wojewódzkim w Zielonej Górze 18 grudnia 1996 roku i zrzeszaj帷ym 21 organizacji pozarz康owych. Siedzib w豉dz jest Zielona Góra.

Gówne cele ZLOP to:

 • integracja i dzia豉lno嗆 organizacji pozarz康owych na rzecz zwi瘯szenia skuteczno軼i ich skuteczno軼i dzia豉nia dla rozwoju spo貫cze雟twa obywatelskiego,
 • pomoc organizacjom pozarz康owym w rozwi您ywaniu problemów zwi您anych z ich statutow dzia豉lno軼i,
 • podnoszenie rangi organizacji pozarz康owych w polityce spo貫cznej, ekonomicznej i kulturalnej pa雟twa poprzez podejmowanie dzia豉.

 ZLOP realizuje swojej cele statutowe poprzez:

 • propagowanie celów statutowych organizacji pozarz康owych w spo貫cze雟twie,
 • wspomaganie lokalnych i regionalnych ruchów pozarz康owych,
 • inicjowanie i opiniowanie prac legislacyjnych dotycz帷ych organizacji pozarz康owych i wszelkich dzia豉 obywatelskich oraz uczestniczenia w tych pracach,
 • wspó逍rac z administracj pa雟twow i samorz康ow oraz innymi zwi您kami organizacji, a tak瞠 z przedstawicielami biznesu w kraju i zagranic,
 • dzia豉lno嗆 na rzecz ochrony prawnej i finansowej cz這nków LFIPO, wyst瘼owanie z wnioskami do w豉軼iwych organów pa雟twowych i samorz康owych,
 • gromadzenie i udost瘼nianie informacji,
 • powo造wanie komisji problemowych,
 • prowadzenie dzia豉lno軼i promocyjnej i szkoleniowej,
 • zabieganie o 鈔odki finansowe i materialne,
 • cz這nkostwo i wspó逍rac z podobnymi organizacjami i ruchami krajowymi i zagranicznymi,
 • podejmowanie innych dzia豉 zmierzaj帷ych do realizacji celów statutowych,
 • wspó逍raca z mediami,
 • zwo造wanie co najmniej raz w kwartale otwartych spotka stowarzysze zrzeszonych i wspó逍racuj帷ych.

Wybrane przedsi瞝zi璚ia zrealizowane w latach 1996 - 2003:

 • udzia w tworzeniu Wspólnoty Roboczej Zwi您ków Organizacji Socjalnych - WRZOS m. in. uczestnictwo w konferencji w Jachrance k. Warszawy w dniu 28 lutego 1997 roku w ramach programu pn. " Tworzenie i umacnianie zwi您ków socjalnych organizacji pozarz康owych w Polsce" oraz jako cz這nek za這篡ciel,
 • nawi您anie sta造ch roboczych kontaktów z regionalnymi 鈔odkami masowego przekazu: "Gazet Lubusk", "Gazet Zachodni" - regionalnym dodatkiem do "Gazety Wyborczej", Radiem Zachód, TVP - 3 oraz popularyzacja inicjatyw pozarz康owych-obywatelskich,
 • cykliczne publikacje na 豉mach czasopisma "Nasz Wybór" wydawanego przez Lubuskie Stowarzyszenie "Trze德o嗆" ( cz這nka ZLOP),
 • prowadzenie bazy danych o organizacjach cz這nkowskich ZLOP oraz udzia w wydawnictwie informatora o jednostkach, placówkach i organizacjach dzia豉j帷ych w zakresie pomocy spo貫cznej w województwie lubuskim,
 • okresowe spotkania reprezentantów ZLOP z w豉dzami samorz康owymi i rz康owymi województwa lubuskiego - Marsza趾iem Województwa, przedstawicielami Wojewody Lubuskiego, Urz璠u Marsza趾owskiego: samorz康owymi w豉dzami powiatów i gmin m.in. odbyto spotkania z prezydentem m. Zielona Góra i Nowa Sól, burmistrzami 畝r, 瘯nicy, Nowogrodu Bobrza雟kiego i Szprotawy, starostami powiatów gorzowskiego i zielonogórskiego, wójtami gmin 安idnica, Zielona Góra i Siedliska,
 • nawi您anie wspó逍racy ze Zwi您kiem Stowarzysze i innych Osób Prawnych Europejsk Akademi Socjaln w Poznaniu, a nast瘼nie cz這nkostwo w tej organizacji,
 • nawi您anie wspó逍rac z partnerem niemieckim- Parytetowym Zwi您kiem Organizacji Socjalnych Brandenburgii oraz Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr. W dniach 12- 14 pa寮ziernika 1999 roku odbyto spotkania z ekspertami niemieckimi Parytetowego Zwi您ku Socjalnego Brandenburgii z Poczdamu oraz Regionalnego Biura tego Zwi您ku z Frankfurtu,
 • upowszechnianie przedsi瞝zi耩 ogólnokrajowych wa積ych dla organizacji cz這nkowskich i innych stowarzysze i fundacji, takich jak m.in. konkurs o tytu Dobroczy鎍a Roku organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz康owych, konkurs "Dziennikarz naszych Stron".
 • zorganizowanie (13-14.XII.2000 r.) szkolenia na temat " Standardy szkolenia, dokszta販ania i doskonalenia zawodowego pracowników w zawodach piel璕nacji i opieki domowej nad osobami starymi",
 • utworzenie w grudniu 2001r. we wspó逍racy z innymi organizacjami pozarz康owymi z terenu województwa "Centrum Informacji Lokalnej", którego jednym z celów jest integracja dzia豉lno軼i organizacji pozarz康owych - stworzenie p豉szczyzny do wspó逍racy pomi璠zy organizacjami dotycz帷ej wspólnych przedsi瞝zi耩, wymiany do鈍iadcze, organizacja biblioteczki literatury fachowej dotycz帷ej dzia豉lno軼i trzeciego sektora, itp.,
 • uczestnictwo w tworzeniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Lubuskiego oraz szkoleniach zwi您anych z Funduszami Strukturalnymi UE,
 • zorganizowanie szkolenie na temat "Rola i zadania zwi您ków organizacji socjalnych i ksi璕owo軼i w tych organizacjach" (26.06.2002 w Zielonej Górze i 28.06.02 w Gorzowie Wlkp.),
 • przeprowadzenie szkolenia na temat "Zdobywanie funduszy na dzia豉lno嗆 statutow organizacji pozarz康owych" (26.09.2002 w Zielonej Górze i 25.09.02 w Gorzowie Wlkp.) przy wspó逍racy z WRZOS,
 • od maja 2003 roku ZLOP rozpocz窸o realizacj programu pn. "Akcja Cz這wiek" z udzia貫m partnera zagranicznego - Niemieckiego Parytetowego Zwi您ek Organizacji Socjalnych Brandenburgii. Projekt ma za zadanie m. in. stworzenie profesjonalnego poradnictwa dla organizacji pozarz康owych w zakresie pomocy niepe軟osprawnym, pomocy rodzinom i cierpi帷ym z powodu uzale積ie oraz wzmocnienie i uczynienia bardziej profesjonalnej pracy ZLOP,
 • pod auspicjami ZLOP trwaj prace na rzecz utworzenia "Banku 砰wno軼i w Zielonej Górze.
Pliki do pobrania
+  prezentacja_lubuskie.ppt
Prezentacja regionu lubuskiego