DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS
2009-05-27

Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych "SUKURS" jest partnerskim zwi您kiem stowarzysze i innych osób prawnych promuj帷ych rozwijanie procesów integracji w dzia豉niu niedochodowych, socjalnych organizacji pozarz康owych przy zachowaniu ich autonomii. "SUKURS" zosta zarejestrowany w S康zie Wojewódzkim w Gda雟ku 03.09.1996 r.
Aktualnie zrzesza 12 organizacji samopomocowych.

Cele dzia豉lno軼i "SUKURSU"

Wspó逍raca niedochodowych organizacji i grup socjalnych na rzecz wyrównywania szans i warunków 篡cia, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wobec osób starszych i niedo喚積ych, ubogich i bezrobotnych, przewlekle chorych w szczególno軼i niepe軟osprawnych, uzale積ionych i zagro穎nych patologi spo貫czn, wykorzystywanych, maltretowanych i poni瘸nych oraz tworzenie warunków przestrzegania wobec nich prawa.
Identyfikacja potrzeb i podejmowanie inicjatyw w celu ich zaspokajania - wymiana do鈍iadcze, okre郵anie preferencji poszczególnych grup, co do zaspokajania potrzeb, wspólna troska o jako嗆 鈍iadczonych us逝g, tworzenie mechanizmów wi您ania pomocy socjalnej i medycznej z aktywno軼i pomocobiorcy.
Wspomaganie wzajemnych kontaktów organizacji socjalnych i grup samopomocy oraz odbiorców ich us逝g - budowanie mikrosystemów oddzia造wa spo貫cznych.
Mobilizowanie do wspó逍racy z: organami w豉dzy pa雟twowej i samorz康owej, zwi您kami wyznaniowymi i fundacjami w rozwi您ywaniu istotnych problemów osób i grup czy 鈔odowisk.
Wzmacnianie organizacji socjalnych poprzez dostarczanie materiaów i informacji, wspomaganie technicznej obs逝gi, szkolenie liderów i wolontariuszy.
Reprezentowanie, opiniowanie i kreowanie lokalnej polityki socjalnej uwzgl璠niaj帷ej zaspokajanie potrzeb podmiotów dzia豉nia organizacji i grup oraz otwartej na zjawiska nowopowstaj帷e.

Wspó逝dzia w programach realizowanych przez inne organizacje:

Sukurs jest cz這nkiem Wspólnoty Roboczej Zwi您ków Organizacji Socjalnych WRZOS.

1. Podj瘭i鄉y uczestnictwo w projekcie WRZOS-u pt." Budowanie zwi您ków organizacji socjalnych z centrami samopomocy i wolontariatu dla osób niepe軟osprawnych w woj. ódzkim, podlaskim, podkarpackim i opolskim".
Uczestniczyli鄉y w pracach na rzecz budowania zwi您ku w woj. podlaskim.

2. Uczestniczymy nadal w projekcie "Bank Socjalny" obejmuj帷ym szkolenie asystentów finansowych NGO's z hospitacyjnym pobytem miesi璚znym w Niemczech . Uczestnikiem z ramienia SUKURS jest p. Joanna Hermanowicz.

3. Uczestniczyli鄉y w projekcie "Wspólnie pracuj帷 dla zmiany" poprzez prac swoich przedstawicieli w czterech zespo豉ch eksperckich:
- zespó ds. osób niepe軟osprawnych p. Henryka Filipek
- zespó ds. osób bezdomnych p. Wojciech Bystry
- zespó ds. osób starszych p. Aleksandra Mieszkowska
- Forum Subsydiarno軼i p. Marek Hola

4. Uczestniczyli鄉y aktywnie razem z WRZOS-em w pracach nad federalizacj i budowaniem polskiej reprezentacji organizacji pozarz康owych.

5. Uczestniczymy nadal w procesie przygotowania organizacji pozarz康owych do korzystania z pomocy przedakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych w Polsce.

6. Uczestniczyli鄉y w konferencji Limousin 2001: "Trzeci sektor w budowaniu partnerstwa europejskiego 23-27.10.2001".

7. W kwietniu 2001 przyst徙ili鄉y do utworzenia Polskiego Komitetu Karawana 2000.
Podpisali鄉y deklaracj wspó逍racy wraz z PSOUU i prezydentem miasta Gda雟ka. Uczestniczyli鄉y w zako鎍zeniu mi璠zynarodowego przedsi瞝zi璚ia Ruchu Karawana 2000 w Asy簑 20-27.05.2001r. Byli鄉y równie wspó逗ealizatorami konferencji:

8. Równie w maju 2001 r. odbyli鄉y rozmowy w Niemieckim Parytetowym Zwi您ku Socjalnym w Kilonii na temat wspó逍racy w ramach porozumienia z landem Schleswig - Holstein. Na mocy tego porozumienia z這篡li鄉y akces do wspólnego projektu do Akcji Cz這wiek pt. "Modelowe Centra Pomocy Socjalnej CePoS".

9. Prowadzili鄉y rozmowy wspólnie z PSOUU na temat wspó逍racy poprzez wspólne projekty z AWO - Brema.

10. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w konferencji w Niemczech na temat zatrudnienia osób niepe軟osprawnych

11. Uczestniczyli鄉y w pracach Forum Kobiet Polskich - "Kobieta w 安iecie Wspó販zesnym"

12. Uczestniczyli鄉y w kongresie "O godno嗆 dziecka" organizowanym przez HLI - Polska

13. Udzia w ogólnopolskiej dyskusji dotycz帷ej federalizacji
- spotkanie z inicjatywy FIP - Warszawa 20.02.2002
dyskusja i wybory Gda雟kiej Rady Organizacji Pozarz康owych (24.04.2002)
konferencja w Koszalinie (07.05.2002)
warsztaty w ramach Baltica 2002 (Sobieszewo 13-14.06.2002) prowadzone przez Ew Kami雟k

14. Udzia w I Pomorskim Forum Inicjatyw Socjalnych (05-06.12.2002), prowadzenie warsztatów na temat przezwyci篹ania bezrobocia.

15. Udzia w seminariach i konferencjach w r. 2002
19.01. Forum Kobiet Polskich
19.03. "Uniwersytet bez barier" - Uniwersytet Gda雟ki
23.04. Seminarium Polsko - Esto雟kie "Udzia NGO - sów w budowie strategii rozwoju lokalnego"
26.04. Karawana 2000 - seminarium "Jako嗆 篡cia osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn w wymiarze etycznym i dnia codziennego". Gda雟k
30.04. WRK - Pozna - seminarium "Szanse rozwoju i wola samopomocy w rzeczywisto軼i polskiej"
26.10. "Problemy psychologiczne osób chorych na chorob Parkinsona" . Gda雟k
06.11. "Mieszkalnictwo wspomagane dla seniorów" - konferencja polsko - niemiecka. MOPS Gda雟k

Realizacja programów w豉snych

W roku 2001 i 2002 SUKURS realizowa nast瘼uj帷e projekty - trzy bloki szkoleniowe tworz帷e cykl pt. "Udzia organizacji pozarz康owych w budowaniu i realizacji strategii rozwi您ywania problemów spo貫cznych".

Blok I "Potrzeby grup spo貫cznych: dzieci i m這dzie篡, rodziny i seniorów w strategii rozwi您ywania problemów spo貫cznych"
Program realizowany ze 鈔odków Pe軟omocnika Rz康u RP ds. rodziny

Blok II "Profilaktyka w strategii rozwi您ywania problemów spo貫cznych"
Program realizowany ze 鈔odków Komisji Do Spraw Przeciwdzia豉nia i Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych MG.

Blok III "Modu造 wspó逍racy w realizacji zada i pozyskiwaniu na nie 鈔odków w obszarze zdrowia i pomocy spo貫cznej"
Program realizowany ze 鈔odków miasta Gda雟ka.

Przygotowanie 鈔odowiska organizacji pozarz康owych do integracji europejskiej:
program SUKURSu "Nasza droga do integracji europejskiej"
konferencja organizowana przez SUKURS dla urz璠ników i organizacji "W drodze do integracji europejskiej" (12,13,14.12)
udzia w programie Fundacji Stefana Batorego dotycz帷ym przygotowania do funduszy strukturalnych oraz wy這nienia 陰czników - ekspertów wojewódzkich (08.03 Warszawa, 21.03 Gda雟k - grupa inicjatywna, 8-14.04 spotkania wyborcze w powiatach, 24.04 - wybór 陰czników), którymi zostali: Marek Hola, Aleksandra M彗osza
Przygotowanie uwag i opinii do Zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Rad Gda雟kich Organizacji Pozarz康owych (29.05)
Przygotowanie uwag i opinii do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego (13,19.09, 01.10) oraz dyskusje z przedstawicielem Departamentu Rozwoju nad przyj璚iem naszych uwag (19.11)

Podj璚ie aktywnego udzia逝 w pracach przygotowuj帷ych materia dla Zespo逝 ds. Reintegracji Spo貫cznej powo豉nego w celu opracowania Narodowego Programu Przeciw Wykluczaniu - do kontynuacji w 2003 r.

Dzia豉nia SUKURS na rzecz integracji podmiotów 篡cia spo貫cznego i federalizacji w regionie

Organizacje cz這nkowskie poprzez swych przedstawicieli aktywnie uczestniczyli w istotnych wydarzeniach lokalnych, przedsi瞝zi璚iach realizowanych przez 鈔odowisko regionalne NGO's.

Aktywnie w陰czyli鄉y si w pomoc powodzianom poprzez udost瘼nienie konta dla nios帷ych pomoc powodzianom niepe軟osprawnym oraz dy簑ry zespo逝 gromadz帷ego i prowadz帷ego dystrybucj pomocy rzeczowej na rzecz niepe軟osprawnych powodzian.

Przedstawiciele organizacji cz這nkowskich anga穎wali si w prace komisji ds. nowelizacji Strategii dla Gda雟ka, konsultowali rozmaite projekty w tym zakresie, uczestniczyli w pracach nad dokumentami szczegó這wymi np. strategia dzia豉 na rzecz osób niepe軟osprawnych. Uczestniczyli鄉y w posiedzeniu Komisji Spraw Spo貫cznych i Rodziny Rady Miasta Gda雟ka obraduj帷ym nad nowelizacj Strategii.
Nale篡 w tym miejscu odnotowa bardzo 篡w wspó逍rac z przewodnicz帷ym tej komisji - p. Markiem Hol.

Powierzyli鄉y na dwie kolejne kadencje p. Markowi Holi funkcj cz這nka Zarz康u WRZOS reprezentuj帷ego nasz region. Podj掖 równie zadania 陰cznika - eksperta ds. rozwoju spo貫cznego i funduszy strukturalnych dla Pomorza. SKURS wspólnie z 陰cznikiem realizuje cykle szkole przygotowuj帷e organizacje pozarz康owe Pomorza do akcesji i mo磧iwo軼i aplikowania do funduszy europejskich.

Uczestniczyli鄉y w przygotowywaniu Raportu o Stanie Rodziny w Gda雟ku.

Opiniowali鄉y projekty organizacji cz這nkowskich, rekomendowali鄉y je do nagród.
S逝篡li鄉y pomoc w formu這waniu projektów i rozwi您ywaniu problemów poszczególnych organizacji.
Uczestniczyli鄉y w jubileuszu: Ruchów Obrony 砰cia, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Fundacji Herbu Janina.

Podj瘭i鄉y inicjatyw i przeprowadzili鄉y procedury powo豉nia Forum Pomorskich Organizacji Osób Niepe軟osprawnych zrzeszaj帷e 48 organizacji osób niepe軟osprawnych z województwa pomorskiego.
Sukurs podj掖 si pe軟ienia obowi您ków sekretariatu dla Forum, tak d逝go jak Forum zdecyduje.

Sukurs zainicjowa powo豉nie Pomorskiego Banku 砰wno軼i.