DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje członkowskie : Związki regionalne
Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Charytatywnych WRK
2009-05-27

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych powstała w 1990r.z inicjatywy 40 organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. była to spontaniczna inicjatywa organizacji, które swoje potrzeby określiły jako:

 • dobrowolność działań,
 • wzajemne wsparcie,
 • partnerstwo,
 • wymiana informacji o potrzebach i możliwościach pomocy,

W 1994r. WRK ZOCH została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim na mocy Ustawy o Stowarzyszeniach, uzyskując osobowość prawną i zdolność do działań prawnych.
W roku następnym tj. w 1995r. Wielkopolska Rada Koordynacyjna podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii.
W ramach tej współpracy od 2000r. WRK realizuje na terenie Wielkopolski program pod nazwą "Akcja Człowiek".
W 1997r. WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji socjalnych powołując do życia organizację parasolową o nazwie Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych z siedzibą w Warszawie.

Cele Związku:
zapobieganie i walka ze zjawiskami patologii społecznej, likwidacja ubóstwa, udzielanie pomocy oraz inicjowanie i koordynacja działań stowarzyszeń, organizacji i placówek charytatywnych będących jego członkami oraz inspirowanie członków do rozwiązywania problemów socjalnych i prorodzinnych w ramach polityki państwa.

Formy działania:

 • promowanie idei samopomocy i wolontariatu,
 • inicjowanie powstawania lokalnych punktów doradczych dla organizacji,
 • prowadzenie punktu informacji dla organizacji socjalnych,
 • prowadzenie poradnictwa dla organizacji w zakresie:
  • pomocy społecznej,
  • prawa,
  • księgowości,
  • pisania wniosków i zdobywania dotacji,
  • obsługi komputera,
 • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i forum,
 • prowadzenie i inicjowanie bieżących programów pomocowych,
 • realizowanie wspólnych przedsięwzięć z WRZOS-em i partnerami lokalnymi,
 • rozwijanie współpracy III sektora z administracją publiczną,
 • przygotowywanie organizacji pozarządowych do standardów Unii Europejskiej,
 • podejmowanie inicjatywy w celu rozwiązywania problemów polityki społecznej,
 • organizowanie imprez charytatywnych i okolicznościowych,
 • integrowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń między organizacjami.

NAJWAŻNIEJSZE REALIZOWANE DZIAŁANIA I PROJEKTY:

PROGRAM:"Akcja Człowiek" finansowany przez Fundację Aktion Mensch

GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Tworzenie na terenie wybranych powiatów specjalistycznych zespołów roboczych w ramach funkcjonowania placówek informacyjno - doradczych dla samopomocy i wolontariatu.

Powiatowe zespoły robocze powoływane zostały na zasadzie wolontariatu dla wyodrębnionych specyficznych zakresów pracy w celu wymiany doświadczeń i reprezentacji interesów lokalnych grup samopomocowych i pozarządowych organizacji socjalnych wobec administracji publicznej. Dzięki analizie sytuacji w poszczególnych powiatach dowiedzieliśmy się, które grupy społeczne są najbardziej pokrzywdzone, stąd też staraliśmy się przygotować powiatowe zespoły do świadczenia usług w ramach konkretnych problemów społecznych.W celu utworzenia tych zespołów organizowaliśmy cykliczne spotkania z organizacjami pozarządowymi i grupami samopomocowymi. Spotkania odbywały się zarówno na terenie danego powiatu jak i w siedzibie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej z częstotliwością 2-3 spotkań miesięcznie. W rezultacie wyłoniły się spośród organizacji pozarządowych i pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 3-5 osobowe powiatowe zespoły robocze:
W Międzychodzie - 5 osób,
W Grodzisku Wlkp. - 3 osoby,
W Szamotułach - 5 osób,
W Gnieźnie - 5 osób,
We Wrześni - 5 osób
W trakcie tych spotkań doszliśmy do wniosku, że organizacje socjalne potrzebują pomocy przede wszystkim w zdobywaniu funduszy na swoją działalność. Często brak dostępu do informacji jest największą przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu.
Dzięki powoływanej przez nas sieci placówek informacyjno - doradczych poprawi się sytuacja organizacji pozarządowych w powiatach oraz sytuacja ich podopiecznych.

Ponadto utworzono Punkt kontaktowo - informacyjny dla samopomocy i wolontariatu z obszaru województwa przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej.

Działalność punktu ma na celu wspieranie, tworzenie i doradztwo grupom i organizacjom samopomocowym jak też grupom powiatowym i specjalistycznym zespołom roboczych.
Udzielane są w nim porady dotyczące zakładania stowarzyszeń i fundacji, porady socjalne i prawne, dostarczane są informacje związane z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność organizacji i grup samopomocowych, itp.
Punkt kontaktowo - informacyjny dla samopomocy i wolontariatu czynny jest codziennie w godzinach pracy Wielkopolskiej Rada Koordynacyjnej.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

W dniu 28 stycznia 2002r. odbyło się polsko - niemieckie seminarium nt. "Analiza sytuacji w wybranych powiatach grodzkich w województwie wielkopolskim".
W dniu 30 kwietnia 2002r. odbyło się polsko - niemieckie seminarium nt. "Samopomocy".
W dniu 20 listopada 2002r. odbyło się ostatnie polsko - niemieckie seminarium poświęcone "Wolontariatowi".
W ramach realizacji projektu odbyło się 18 spotkań z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w 5 powiatach województwa wielkopolskiego.
Efektem tych spotkań było utworzenie w 4 powiatach Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla NGO's i osób poszkodowanych społecznie, w tym: niepełnosprawnych, rodzin i starszych.
W ramach współpracy WRK z Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii pracownik WRK odbył miesięczny staż księgowy w niemieckiej placówce w Braunschweigu.
W dniach 17-18 październik 2002r. ramach współpracy WRK z Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii odbyły się spotkania przedstawicieli niemieckich z przedstawicielami WRK , Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego panem Leszkiem Sikorskim oraz organizacjami pozarządowymi.
W dniach 7-9 listopad 2002r. przedstawiciele WRK uczestniczyli w zjeździe Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii.

II. PROJEKT:"Rozwój i wsparcie organizacji pozarządowych w mieście poznaniu" Finansowany przez Urząd Miasta Poznania

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie słabo działających organizacji pozarządowych oraz usamodzielnienie nowych organizacji i grup samopomocowych z terenu miasta Poznania na przestrzeni 2002 roku, poprzez:

 • stworzenie punktu kontaktowo-informacyjnego dla organizacji pozarządowych i grup samopomocowych,
 • poprawę oferty doradztwa, informację i pośrednictwo dla organizacji pozarządowych i grup samopomocowych,
 • dostarczanie organizacjom i innym instytucjom wiedzy z zakresu ważnych spraw społecznych w ramach konferencji i seminariów,
 • zwiększenie profesjonalizmu działań kadry organizacji pozarządowych dzięki udziałowi w szkoleniach,
 • poprawa sytuacji osób potrzebujących pomocy poprzez wzmocnienie działań organizacji pozarządowych,
 • fachowa wymianę doświadczeń z partnerami branżowymi i członkami Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej.

2. Grupy celowe

Projekt skierowany był do młodych i niedoświadczonych oraz słabo działających organizacji pozarządowych działających na polu polityki społecznej z terenu miasta Poznania.

W trakcie realizacji projektu wykonaliśmy następujące zadania:

W marcu 2002r. uruchomiliśmy Punkt Informacyjny dla organizacji przy siedzibie WRK. Czynny był codziennie zgodnie z godzinami otwarcia biura. W ramach funkcjonowania Punktu udzielaliśmy organizacjom bezpłatnych informacji i porad na temat:

 • dostępnych źródeł dofinansowania ich projektów,
 • lokalnych i międzynarodowych konferencji, szkoleń i imprez charytatywnych,
 • metod pozyskiwania prywatnych sponsorów,
 • metod pisania wniosków o dotacje i procedur składania aplikacji,
 • postępów w pracach nad Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • celu i form federalizacji III sektora,
 • strategii polityki społecznej Urzędu Miasta Poznania

Porady prawne udzielane były przez wykwalifikowanego prawnika w każdy I wtorek miesiąca począwszy od 12 marca 2002r. w godzinach od 18.00 do 20.00.
W związku z działalnością Punktu utworzyliśmy biblioteczkę publikacji i czasopism społecznych , z których mogą na bieżąco korzystać organizacje.
Ważnym zadaniem w ramach funkcjonowania Punktu było opracowanie i wydanie
poradnika dla poznańskich organizacji jako kompendium niezbędnej wiedzy w zakresie efektywnego działania organizacji.
Poradnik zawiera rozdziały z TEMATÓW :

 • Budowanie współpracy pomiędzy NGO's a administracją publiczną,
 • Zarządzanie projektem europejskim,
 • Organizacja przyjazna wolontariuszowi,
 • Public Relations w organizacji pozarządowej,
 • Prowadzenie księgowości w organizacji,
 • Zestawienie przepisów dotyczących współpracy sektora pozarządowego z publicznym, częściowo źródła finansowania dla NGO's oraz spis poznańskich instytucji pomocy społecznej,
 • Pisanie wniosków o dotację,
 • Organizowanie zbiórek publicznych,
 • źródła finansowania NGO's

Organizacje miały również możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu :

 • "Pisania wniosków o dotację i pozyskiwanie sponsorów"-dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Poznania.
 • Szkolenia nt. "Wykorzystanie komputera w działalności organizacji non-profit".
 • "Prowadzenia księgowości w organizacji non-profit".

Zorganizowanie konferencji w dniu 28 maja 2002r. nt. "Proces integracji polskich organizacji pozarządowych ze strukturami Unii Europejskiej".
Wydanie Poradnika dla Poznańskich Organizacji Pozarządowych w nakładzie 200 egzemplarzy.

III. PROJKT: "Własna firma - kurs przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych"
Finansowany przez Narodowy Bank Polski

Przeprowadzenie kursu dla osób niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
Wydanie poradnika dla osób niepełnosprawnych: "Jak założyć własną firmę".

IV. WSPÓŁPRACA Z WRZOSEM

Współrealizowanie projektu: "Wspólnie pracując dla zmian":
Uczestnictwo 2 przedstawicieli WRK pana dr Andrzeja Grzybowskiego i pani Kamili Pawłowskiej w 12 spotkaniach zespołów roboczych w celu przygotowania odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych.
Uczestnictwo przedstawicieli WRK w forach subsydiarności w celu opracowywania projektu ustawy o pożytku publicznym i wolontariuszach.
Zorganizowanie 2 szkoleń dla organizacji socjalnych z województwa wielkopolskiego"
"Zdobywanie funduszy na działalność organizacji socjalnych"
"Księgowość i zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych".

V. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM FIP

W ramach współpracy przedstawiciel WRK - pani Magdalena Urbańska uczestniczyła w spotkaniach poświęconych federalizacji III sektora w Polsce. WRK zorganizowała spotkanie konsultacyjne ze swoimi organizacjami w dniu 8 kwietnia 2002r.
W ramach III ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych WRK zorganizowała konferencję nt. "Szansę i wyzwania stawiane organizacjom pozarządowym w procesie integracji europejskiej", która odbyła się w dniu 25 września 2002r.

VI. WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ BATOREGO

W ramach współpracy z Fundacją Batorego przedstawiciel WRK - pani Magdalena Urbańska uczestniczyła w spotkania w konsultacji Narodowego Planu Rozwoju i wyboru regionalnych ekspertów ds. funduszy strukturalnych UE.
WRK wraz z innymi organizacjami związkowymi przygotowała w dniu 22 kwietnia 2002r. regionalne wybory ekspertów ds. funduszy strukturalnych.
Wyboru 2 ekspertów dokonała Komisja złożona z Fundacji Batorego,
Stowarzyszenia FIP oraz przedstawicieli władz centralnych.

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI REGIONALNYMI

W 2002r. odbyło się w WRK 7 spotkań z organizacjami pozarządowymi z województwa wielkopolskiego. Omawiane były bieżące sprawy WRK oraz przekazywane informacje ważne dla organizacji.
W 22 czerwca 2002r. odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych nt. "Wystąpień publicznych". Zorganizowane było przez Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego "Osobowość na Plus"- członka WRK.
W każdą środę odbywały się w siedzibie WRK spotkania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
WRK dystrybuowała bilety do kina dla poznańskich rodzin na film "Atlandyda" w ramach organizowanego przez Fundację Familijny Poznań "Kina Familijnego".
WRK współorganizowała w dniu 19 listopada 2002r. konferencję Fundacji BIEDA poświęconą omówieniu programu aktywnego zwalczania bezrobocia pod nazwą: "Wspólny interes".

Pliki do pobrania
+  prezentacja_wielkopolskie.ppt
Prezentacja regionu wielkopolskiego