DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje członkowskie : Centrale ogólnopolskie
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
2009-05-27

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji socjalnych działających na terenie województwa śląskiego, zarejestrowanym w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach 20 sierpnia 1998r. Głównymi celami KAFOS jest integrowanie pozarządowego sektora socjalnego, reprezentowanie i wspieranie organizacji członkowskich.

Historia KAFOS

Idea powołania do życia związku stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w obszarze socjalnym pojawiła się w listopadzie 1997r. w trakcie Konferencji: "Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - wymiana doświadczeń polskich i niemieckich" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Katowicach. Po zakończeniu Konferencji, 11 organizacji uczestniczących w spotkaniu, wyraziło zainteresowanie stworzeniem koalicji organizacji działających na polu pomocy społecznej na terenie ówczesnego województwa katowickiego.
Kolejnym etapem procesu tworzenia struktury związkowej były spotkania poznawczo-integracyjne w siedzibach organizacji deklarujących współdziałanie, Kilkumiesięczny okres integracji organizacji pozwolił na podjęcie decyzji o formalnym powołaniu i zarejestrowaniu Katowickiego Forum Organizacji Socjalnych KAFOS, które po zmianach administracyjnych w kraju - likwidacji województwa katowickiego i powstaniu województwa śląskiego, zaktualizowało nazwę na Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS.
Po fazie organizacyjnej i rejestracji zarówno związku stowarzyszeń, jak i jego zarządu, które odbywały się w drugiej połowie 1998r., już na początku 1999r. KAFOS rozpoczął swoją samodzielną działalność, uruchomił swoją siedzibę, rozpoczął realizację pierwszych projektów i wzbogacał swój potencjał o nowe organizacje członkowskie. W przeciągu swojej działalności stale wzrastała ilość organizacji członkowskich KAFOS, od 3 organizacji założycielskich do 81 organizacji będących członkami zwyczajnymi (stan na koniec lipca 2003r.), które to organizacje swoje działania podejmują zgodnie z przyjętą Kartą Etyczną organizacji członkowskich Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KAFOS.

Działania KAFOS realizowane są w następujących obszarach:
1. Integracja pozarządowego sektora socjalnego
2. Podnoszenie jakości usług socjalnych świadczonych przez organizacje pozarządowe,
3. Współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Pół. Nadrenii Westfalii
4. Współpraca z administracją publiczną
5. Współpraca z innymi organizacjami

Integracja pozarządowego sektora socjalnego

Jednym z kluczowych form pracy realizowanych przez KAFOS są działania ukierunkowane na integrację organizacji wokół istotnych problemów socjalnych. Działania te to przede wszystkim organizowanie spotkań integracyjno - edukacyjnych, szkoleń i seminariów. W okresie działania KAFOS łącznie odbyło się ponad 90 spotkań. Podstawowym celem spotkań integracyjnych była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy organizacjami, pobudzenie dyskusji o istotnych problemach organizacji pozarządowych w gminach, powiatach, regionie i w Polsce, jak również dokonanie próby wypracowania skutecznych rozwiązań problemów klientów organizacji. Spotkania mają charakter spotkań otwartych tzn. biorą w nich udział zarówno organizacje członkowskie KAFOS, jak również inne zainteresowane podmioty, głównie przedstawiciele administracji publicznej.

Podnoszenie jakości usług socjalnych świadczonych przez organizacje pozarządowe

W ramach tego obszaru wyróżnić można następujące elementy szczegółowe:
- świadczenie poradnictwa i informacji,
- organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów,
- opracowywanie i wydawanie publikacji

Świadczenie poradnictwa i informacji

Istotnym obszarem działania KAFOS jest wspieranie merytoryczne organizacji członkowskich KAFOS, tak aby lepiej i skuteczniej wypełniały swoją misję oraz udzielanie i informacji i doradztwa zarówno dla organizacji i instytucji publicznych, dzięki którym pogłębiana jest współpraca przy rozwiązywaniu problemów społecznych.
W okresie dotychczasowej działalności KAFOS, z usług o charakterze informacyjnym skorzystało ok. 1.800 podmiotów, w tym: organizacje pozarządowe, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, rządowa i samorządowa wojewódzka administracja publiczna oraz samorządy lokalne. Informacje udzielane są w trakcie rozmów telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną, wysyłkę pism i materiałów informacyjnych, jak również w siedzibie KAFOS w Katowicach lub też w siedzibach zainteresowanych instytucji i organizacji.
W ramach świadczonego poradnictwa udzielono łącznie ok. 700 porad, głównie dla organizacji członkowskich KAFOS. Tematyka poradnictwa dotyczyła w szczególności: Opracowywania wniosków o dotacje na realizację projektów; sposobów ubiegania się o fundusze na działalność; przepisów prawnych dotyczących działań organizacji, prawa socjalnego, praw obywatelskich; zarządzania organizacją; planowania strategicznego; sposobów pobudzania i wspomagania inicjatyw obywatelskich na terenach o słabej aktywności lokalnej; prowadzenia współpracy międzynarodowej; organizowania i prowadzenia imprez masowych; współpracy z mediami; współpracy z administracją publiczną; prowadzenia księgowości; zarządzania projektami; sporządzania sprawozdań.

Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów

Ważnymi formami działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości usług socjalnych świadczonych przez organizacje pozarządowe są szkolenia, seminaria i konferencje.
W czasie dotychczasowej działalności KAFOS przeszkolono w czasie szkoleń warsztatowych 415 osób w czasie 18 szkoleń, w większości 2 i 3 dniowych.. Przykładowe tematy szkoleń to:
- "Rozwój jakościowy organizacji socjalnych",
- "Planowanie strategiczne",
- "Zasady opracowywania wniosków o dotacje",
- "Zarządzanie projektami",
- "Współpraca z mediami",
- "Współpraca z biznesem"
- "Zarządzanie finansami".

W czasie swojej działalności KAFOS zorganizował również 3 seminaria i 3 konferencje
międzynarodowe.

Publikacje, wydawnictwa

Stałym elementem działań KAFOS jest działalność wydawnicza i popularyzatorska. Dotychczas ukazało się 8 tematycznych Biuletynów Informacyjnych "Nowy Kierunek", które poświęcone były problemom społecznym poszczególnych grup społecznych zarówno w wymiarze europejskim, jak i regionalnym. Przykładowe tematy poruszane w Biuletynie to: niepełnosprawni w Unii Europejskiej, polityka społeczna Unii Europejskiej wobec kobiet, osoby bezdomne w województwie śląskim.
W okresie działalności KAFOS opracowane i wydane zostało 5 broszur tematycznych, które dotyczyły zjawiska bezrobocia wśród kobiet w Polsce i w Unii Europejskiej , problematyki osób niepełnosprawnych oraz wolontariatu oraz 4 tematyczne ulotki informacyjne dotyczące: fundamentalnych praw człowieka, praw kobiet, seniorów i mniejszości w Polsce.
Stałą działalnością KAFOS jest również prowadzenie bazy danych o organizacjach członkowskich KAFOS, która zawiera dane adresowe oraz opisy form i metod działań poszczególnych organizacji. Baza danych corocznie wydawana jest w formie broszury.

Wszelkie publikacje wydawane przez KAFOS są nieodpłatnie przekazywane odbiorcom, którymi są organizacje członkowskie KAFOS oraz zainteresowane instytucje publiczne.

Współpraca z Parytetowym Związkiem Socjalnym Pół. Nadrenii Westfalii

Strategicznym partnerem KAFOS we współpracy międzynarodowej jest Parytetowy Związek Socjalny Pół. Nadrenii Westfalii.
Realizowane formy współpracy:
1. bieżące wzajemne konsultacje i wymiana doświadczeń,
2. organizowanie seminariów i konferencji,
3. realizacja wspólnych projektów, w ramach których odbywają się szkolenia, wizyty studyjne, grupy robocze, opracowywane są publikacje. Projekty te finansowane są głównie ze środków Unii Europejskiej.

Współpraca z administracją publiczną

Z uwagi na regionalny obszar działania KAFOS strategicznym partnerem jest wojewódzka administracja rządowa i samorządowa. Od momentu rozpoczęcia procesu tworzenia KAFOS do nadal, Śląskie Forum Organizacji socjalnych KAFOS wyraża otwartą i partnerską współpracę z administracją publiczną.
Dotychczas prowadzona współpraca polegała m.in. na:
- wzajemnej wymianie informacji i konsultacjach,
- uczestniczeniu przedstawicieli KAFOS w zespołach roboczych, komisjach konkursowych i innych gremiach np. w pracach Regionalnego Komitetu Minitorującego Program Phare 2000 - Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG),
- wsparciu finansowym, merytorycznym i organizacyjnym, przy organizowanych przez KAFOS, spotkaniach plenarnych i konferencjach oraz realizowanych projektach,
- zapraszaniu przedstawicieli KAFOS jako referentów do udziału w konferencjach, szkoleniach organizowanych przez administrację publiczną, zarówno wojewódzką, jak i jednostki samorządowe.

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

KAFOS jest jednym z członków założycieli Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS i aktywnie uczestniczy w jego pracach oraz realizowanych projektach.

Współpracujemy również z innymi organizacjami, które nie są zrzeszone w KAFOS, głównie w obszarze szkoleń i wymiany informacji. Przedstawiciel KAFOS pełni także funkcję łącznika - specjalisty regionalnego ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich. Głównym celem pracy łącznika jest przygotowanie organizacji pozarządowych do uczestniczenia w procesie integracji europejskiej.

Pliki do pobrania
+  prezentacja_slaskie.ppt
Prezentacja regionu śląskiego