DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Rada Organizacji Pozarz康owych Wojew鏚ztwa 鏚zkiego
2009-05-27

Rada Organizacji Pozarz康owych Województwa ódzkiego jest ponadbran穎w reprezentacj trzeciego sektora w województwie ódzkim. Rada dzia豉 na rzecz rozwoju spo貫cze雟twa demokratycznego, wspó逍racy z administracj publiczn i innymi partnerami 篡cia publicznego.

Do podstawowych zada Rady nale膨:

 1. Wspó逍raca z administracj publiczn oraz innymi partnerami 篡cia spo貫cznego.
 2. Opiniowanie i konsultowanie projektów ustaw, uchwa i decyzji administracyjnych dotycz帷ych sektora pozarz康owego.
 3. Wypracowywanie stanowisk dotycz帷ych sektora pozarz康owego na poziomie lokalnym i krajowym.
 4. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami i problemami spo貫cze雟twa obywatelskiego.
 5. Promowanie Karty Zasad Dzia豉nia Organizacji Pozarz康owych.
 6. Inne zgodne z celem statutowym Rady

Od chwili powstania w 1999 roku Rada by豉 nieformaln struktur opart na wybieranych w powszechnych wyborach osobach fizycznych reprezentuj帷ych organizacje pozarz康owe województwa ódzkiego. W 2002 roku Rada przekszta販i豉 si w zwi您ek stowarzysze, do którego mog przyst瘼owa zarówno indywidualne organizacje, jak i zwi您ki stowarzysze o charakterze bran穎wym.

Historia Rady:
Rada Organizacji Pozarz康owych powsta豉 w 1999 roku. Rok 2001 zako鎍zy dzia豉nia I kadencji Rady. Rada od II kadencji przekszta販i豉 si w formaln ponadbran穎w reprezentacj sektora pozarz康owego w województwie ódzkim.

Podsumowanie prac Rady I i II kadencji:

Wspó逍raca z administracj samorz康ow

 • W okresie od wrze郾ia do stycznia 1999 Rada kilkakrotnie spotyka豉 si z ówczesnym Wiceprezydentem Miasta υdzi (Panem W豉dys豉wem Skwarka) w celu wypracowania nowych lokalnych regulacji prawnych. Rada podczas tych spotka przedstawi豉 bardzo wywa穎ny, dobry dla spraw spo貫cznych dokument - projekt uchwa造 o wspó逍racy samorz康u z organizacjami pozarz康owymi, do której w豉dze nie ustosunkowa造 si, uchwalaj帷 w豉sn wersj dokumentu. W tym kontek軼ie spotykali鄉y si tak瞠 z Regionaln Izb Obrachunkow w celu zdobycia niezb璠nych informacji, potrzebnych do dialogu z samorz康em.
 • Na prze這mie kwietnia i maja 2000 roku Rada podj窸a korespondencj z marsza趾iem Województwa o w陰czeniu przedstawicieli organizacji pozarz康owych do komitetu steruj帷ego funduszami unijnymi.
 • W tym czasie Rada zaj窸a równie zdecydowane stanowisko wobec pomini皻ych w strategii województwa ódzkiego organizacji pozarz康owych.
 • W maju 2000 roku zwrócili鄉y si do Rady Miejskiej w υdzi o po鈍i璚enie czerwcowej sesji sprawom rosn帷ej biedy w鈔ód 這dzian.
 • Rada ustosunkowa豉 si do przeprowadzonych przez Urz康 Miasta υdzi konkursów uwa瘸j帷, 瞠 s one przeprowadzane w sposób ma這 jasny i czytelny dla organizacji pozarz康owych.
 • Po zmianie wiceprezydenta. Rada zabiega豉 o spotkanie z nowym cz這nkiem Zarz康u (Panem Andrzejem 畝rdzinem), w którego gestii znalaz造 si organizacje spo貫czne.
 • W listopadzie dosz這 do spotkanie Rady z cz這nkiem Zarz康u Miasta Skierniewic, podczas którego omawiano formy wspó逍racy lokalnych NGO' sów z w豉dzami Miasta.
 • Od listopada 2000 roku Rada podj窸a negocjacje z w豉dzami Miasta υdzi, w celu organizacji II ódzkiego Forum Inicjatyw Pozarz康owych.
 • W grudniu Rada starannie przeanalizowa豉 prowizorium bud瞠towe i wystosowa豉 pismo do Prezydenta υdzi, z zawartymi refleksjami po lekturze bud瞠tu.
 • 13 XII do spotkania z zast瘼c dyrektora departamentu Polityki Regionalnej w Urz璠zie Marsza趾owskim, w celu podj璚ia ewentualnej wspó逍racy. Poruszona zosta豉 po raz kolejny ze wzgl璠u na brak w strategii województwa uczestnictwa NGO' sów.
 • Na przestrzeni IX 200 - IV 2001 dosz這 do kilku spotka z przedstawicielami Sejmiku Województwa (przewodnicz帷ym Sejmiku, wicemarsza趾iem województwa, dyrektorami wydziaów), podczas których Rada dokonywa豉 prezentacji w豉snego programu..
 • Rada kilkakrotnie zabiera豉 g這s, aby rola pe軟omocnika prezydenta ds. wspó逍racy z organizacjami pozarz康owymi by豉 bardziej kreatywna i wsparta solidnym umocowaniem w strukturze Urz璠u.
 • W maju dosz這 do spotkania przedstawicieli Rady z Panem wiceprezydentem Krzysztofem Jagie陶o, w którego zakres dzia豉 wchodzi wspó逍raca z NGO' sami.
 • W czerwcu br. wystosowali鄉y list do Prezydenta Miasta υdzi w sprawie zmniejszenia stawek czynszu dla organizacji pozarz康owych, motywuj帷 go m.in. faktem, 瞠 organizacje w znacznym stopniu 豉godz skutki transformacji ustrojowej Pa雟twa, bezrobocia oraz realizuj zadania, które le膨 w gestii gminy (w lipcu nadesz豉 negatywna odpowied od Zarz康u Miasta).
 • Rada otrzyma豉 zaproszenie do uczestnictwa w pracach Rady Konsultacyjnej, jaka powsta豉 przy Wiceprezydencie Krzysztofie Jagie陶y i oddelegowa豉 do niej dwóch swoich cz這nków.

Wspó逍raca z administracj rz康ow

 • Rada pilnie 郵edzi豉 losy projektu ustawy reguluj帷ej dzia豉nia organizacji pozarz康owych.
 • Przewodnicz帷y Rady uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty Roboczej Zwi您ków Organizacji Socjalnych (WRZOS), aby przypatrze si ró積ym formom dzia豉nia organizacji zwi您kowych i wypracowywa wzajemne relacje mi璠zy WRZOS a Rad.

Wspó逍raca z partnerami zagranicznymi

 • Rada doprowadzi豉 do spotkania w dniu 27 listopada 2000 roku ódzkich organizacji pozarz康owych z przedstawicielami Niemieckiego Parytetowego Zwi您ku Socjalnego Hesji, dzi瘯i czemu poznali鄉y zasady funkcjonowania organizacji socjalnych w tym landzie.
 • W styczniu 2001 roku uczestniczyli鄉y w spotkaniu z wysokimi urz璠nikami szwedzkiego samorz康u (Orebro).
 • W przypadku partnera z Niemiec, jak i Szwecji Rada wys豉豉 listy intencyjne wyra瘸j帷e wol sta貫j wspó逍racy mi璠zy organizacjami.
 • Od grudnia ubieg貫go roku trwaj rozmowy z mo責awskimi organizacjami pozarz康owymi.
  Wspó逍raca z innymi organizacjami pozarz康owymi
 • IX. 1999 roku - Rada wzi窸a udzia w II Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz康owych.
 • Pod koniec XII 1999 roku poprosili鄉y Towarzystwo Naukowe, aby w swoim konkursie na profesjonalnego menad瞠ra województwa ódzkiego uwzgl璠ni這 kategorie: organizacje spo貫czne, co te si sta這.
 • W I po這wie 2000 roku Rada popar豉 realizacj edycji szkole dla liderów, cz這nków lokalnych NGO' sów.
 • W IV br. Rada zwróci豉 si do Fundacji im. Stefana Batorego z pro軸, aby kolejn edycje programu "Szklarnia" zrealizowa w naszym regionie.
 • Rada zorganizowa豉 II ódzkie Forum Organizacji Pozarz康owych, które odby這 si 19 maja 2001 roku. Wzi窸o w nim udzia ponad 120 liderów organizacji pozarz康owych z naszego regionu, a owoc ich pracy by widoczny dla tysi璚y 這dzian odwiedzaj帷ych ulic Piotrkowsk. Podczas II ódzkiego Forum Inicjatyw Pozarz康owych dosz這 do dyskusji panelowej z pos豉mi i kandydatami do Sejmu z czterech ugrupowa politycznych, w której wszyscy poparli konieczno嗆 wprowadzenia jasnych regulacji prawnych w aspekcie dzia豉 stowarzysze i fundacji.