DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Krakowskie Forum Organizacji Spo貫cznych KraFOS
2009-05-27

Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS jest demokratycznym, charytatywnym i partnerskim zwi您kiem stowarzysze i innych osób prawnych dzia豉j帷ych w obszarze socjalnym – na zasadzie non– profit.

Podstawowym celem dzia豉nia KraFOS jest realizacja zasady pomocniczo軼i wobec  organizacji pozarz康owych  poprzez:

 • Reprezentacje interesów organizacji cz這nkowskich i ich klientów,
 • Tworzenie p豉szczyzny wspó逍racy pozarz康owych organizacji socjalnych,
 • Wykonywanie i promowanie wspó逍racy pozarz康owych organizacji socjalnych z organami administracji rz康owej i samorz康owej,
 • Wspieranie rozwoju organizacji socjalnych w regionie ma這polskim,
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy organizacjom cz這nkowskim w wype軟ianiu ich zada statutowych,
 • 安iadczenie pomocy charytatywnej potrzebuj帷ym bezpo鈔ednio jak i poprzez organizacje cz這nkowskie,
 • D捫enie do przejmowania us逝g i placówek socjalnych przy zapewnieniu refinansowania ze strony s逝瘺 publicznych.

Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS realizuje cele poprzez:

 • Integracj i inspiracj organizacji pozarz康owych, cz這nków KraFOS.
 • Tworzenie systemu informacji i wsparcia dla organizacji pozarz康owych.
 • Badanie potrzeb rynku us逝g socjalnych.
 • Szkolenia, seminaria, konferencje, forum.
 • Organizowanie wymiany do鈍iadcze organizacji pozarz康owych w obszarze socjalnym wewn徠rz zwi您ku jak i z innymi organizacjami, zwi您kami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Promowanie ró積orodnych form organizacji i wykonania us逝g socjalnych oraz podejmowanie dzia豉 na rzecz podnoszenia jako軼i tych us逝g.
 • Inicjowanie, koordynowanie a tak瞠 prowadzenie obs逝gi administracyjno – biurowej realizowanych programów w豉snych i wspólnych.
 • Inicjowanie i uczestnictwo w realizacji projektów realizowanych z udzia貫m partnerów krajowych i zagranicznych.
 • Wspó逍raca z organami administracji rz康owej, samorz康owej, pozarz康owej w kraju i za granic w p豉szczy幡ie szeroko rozumianej problematyki socjalnej oraz w sprawach odnosz帷ych si do dzia豉lno軼i organizacji cz這nkowskich.
 • Doradztwo i poradnictwo organizacyjne cz這nkom zwi您ku.
 • Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy.
 • Reprezentowanie na zewn徠rz organizacji cz這nkowskich, po otrzymaniu przez nie upowa積ienia.
 • Rozdzia 鈔odków pomocy finansowej lub rzeczowej przeznaczonej na cele socjalne, pomi璠zy organizacje cz這nkowskie.
 • Wykonanie dora幡ych 鈍iadcze charytatywnych na rzecz osób potrzebuj帷ych pomocy socjalnej,
 • W陰czenie si do przedsi瞝zi耩 przeobra瞠nia i budowy struktur pomocy spo貫cznej w regionie ma這polskim.
 • Pozyskiwanie 鈔odków finansowych ze 廝óde krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na dzia豉lno嗆 wspieranych niezale積ych organizacji.
 • Inna dzia豉lno嗆 wynikaj帷a ze zmieniaj帷ego si zapotrzebowania na rynku us逝g socjalnych.

Cz這nkami Krakowskiego Forum Organizacji Socjalnych KraFOS mog by stowarzyszenia i inne osoby prawne o charakterze niezarobkowym, które realizuj swoje zadania w szeroko rozumianym polu pomocy socjalnym, które opieraj swoj dzia豉lno嗆 na zasadach demokracji, partnerstwa i tolerancji. W ramach cz這nkostwa w KraFOS cz這nkiem wspieraj帷ym mo瞠 zosta równie osoba fizyczna.

Krakowskie Forum Organizacji Socjalnych KraFOS jest jednym z cz這nków za這篡cieli  Wspólnoty Roboczej Zwi您ków Organizacji Socjalnych WRZOS, z którym wspó逗ealizuje projekty skierowane do organizacji cz這nkowskich oraz aktywnie uczestniczy w podejmowanych dzia豉niach maj帷e znaczenie dla przysz這軼i sektora pozarz康owego oraz pomocy spo貫cznej.

Nasz Zwi您ek podpisa porozumienie o wspó逍racy z Parytetowym Zwi您kiem  Socjalnym – Zwi您kiem Krajowym Saksonii – Anhalt, które realizuje poprzez wymian do鈍iadcze, wzajemne konsultacje, wspólne planowanie przedsi瞝zi耩 (seminariów, konferencji, szkole, wizyt studyjnych) i realizacj projektów.