DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Zwi您ek Stowarzysze Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych FLOP
2009-05-27

Biuro stowarzyszenia
Ul. Krakowskie Przedmie軼ie 53,
20-076 Lublin
Tel./fax. 081/534 70 04
e-mail: biuro@flop.lublin.pl
www.flop.lublin.pl

Biuro wynajmowane na potrzeby projektów
Ul. Krakowskie Przedmie軼ie 55,
20-076 Lublin
Tel./fax. 081/ 532 79 01
e-mail: biuro@flop.lublin.pl

Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych jest zwi您kiem organizacji pozarz康owych z regionu Lubelszczyzny.
Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych skupia organizacje o ró積ych obszarach aktywno軼i: dzia豉j帷e na polu pomocy spo貫cznej, o鈍iaty, kultury, rozwoju regionalnego. P豉szczyzna wspó逍racy w ramach FLOP s逝篡 nawi您ywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i do鈍iadcze oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter wielobran穎wy i regionalny jest jego zalet i szans w kontek軼ie integracji europejskiej.
Celem FLOP jest:
a) wspó速worzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i 鈍iecie,
b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw spo貫cznych,
c) podejmowanie dzia豉 zmierzaj帷ych do wypracowania p豉szczyzn i zasad wspó逍racy organizacji pozarz康owych z administracj publiczn,
d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagaj帷ych rodz帷e si i istniej帷e inicjatywy spo貫czne,
e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach spo貫cznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
f) integrowanie 鈔odowisk organizacji pozarz康owych,
g) podejmowanie inicjatyw i kszta速owanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
h) promocja wspólnych dzia豉 i 篡cia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
i) inicjowanie i podejmowanie dzia豉 na rzecz aktywizacji spo貫cznej i zawodowej osób niepe軟osprawnych.
Historia FLOP-u
FLOP istnieje od 1996 roku i jest jednym z pierwszych porozumie regionalnych organizacji pozarz康owych w Polsce. Zosta utworzony przez grup organizacji, które pracowa造 przy organizacji lokalnego Forum Inicjatyw Pozarz康owych (FIP) w 1995 roku. Wspólne dzia豉nia oraz odpowiedzialno嗆 za przyj皻e dzia豉nia i zobowi您ania wobec sponsorów, spowodowa造 ch耩 dalszych kontaktów. W豉dze miejskie zaproponowa造 podpisanie porozumienia o wspó逍racy. Przygotowanie dokumentu sta這 si okazj do dalszych spotka w coraz szerszym gronie organizacji pozarz康owych. W roku 2000 zarejestrowano FLOP jako zwi您ek stowarzysze.
W sierpniu 2005r. FLOP uzyska status organizacji po篡tku publicznego.
W 2005r. Zwi您ek Stowarzysze Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych uzyska wpis do rejestru  instytucji szkoleniowych.

Wspó逍raca ogólnopolska i mi璠zynarodowa.
FLOP jako regionalna struktura federacyjna wspó逍racuje z federacjami na poziomie ogólnopolskim i europejskim. Jest cz這nkiem ogólnopolskiego zwi您ku federacji regionalnych - Wspólnoty Roboczej Zwi您ków Organizacji Socjalnych WRZOS - która skupia prawie 300 organizacji z ca貫j Polski.
FLOP jest otwarty na wspó逍rac z federacjami z innych krajów. Podpisanie porozumienie z Parytetowym Zwi您kiem Organizacji Socjalnych Zwi您ku Regionalnego Bawarii oraz  Forum III Sektora w Arezzo we W這szech.
FLOP wspó逍racuje z Ukrain, Bia這rusi i Rosj.
Organizacje cz這nkowskie:
W oparciu o zasad pomocniczo軼i FLOP podejmuje dzia豉nia tam gdzie pojedyncze organizacje cz這nkowskie s za s豉be, gdzie potrzeba silnego g這su, wyra瞠nia wspólnego stanowiska. Pe軟i rol s逝瞠bn wobec swoich cz這nków. Jest rzecznikiem interesów organizacji wobec w豉dz samorz康owych i innych podmiotów spo貫cznych.
FLOP skupia obecnie (dane na dzie 09.01.2007) 23 organizacji cz這nkowskich.
Dzia豉nia prowadzone przez FLOP w latach 2000-2006
1. FLOP wspó這rganizowa "Tydzie organizacji pozarz康owych w lokalnych mediach Lublina". Projekt mia na celu udzielenie informacji o organizacji trzeciego sektora w 鈔odowisku lubelskim: zapoznanie mieszka鎍ów Lublina, czym s i jak pracuj organizacje pozarz康owe.
Organizacja Tygodnia, a tak瞠 jego podsumowanie wymaga豉 kilkutygodniowej pracy (wrzesie, pa寮ziernik) z czynnym udzia貫m wielu liderów lubelskich NGOsów i zaanga穎wanych w t akcj wolontariuszy.
W kiermaszu na Starym Mie軼ie bra這 udzia kilkana軼ie organizacji z Lublina i regionu, które prezentowa造 wytwory swojej pracy (m.in. ksi捫ki, broszury, przedmioty wykonane przez osoby niepe軟osprawne na warsztatach terapii zaj璚iowej).
Przez prezesa stowarzyszenia zosta napisany projekt "Akcja Cz這wiek", który ma w za這瞠niach pomaga tworzy grupy samopomocowe i nieformalne grupy inicjatyw socjalnych na terenach wiejskich. Zak豉da on dzia豉nia w 3 powiatach, gdzie w豉dze powiatowe PCPR wyrazi造 zainteresowanie i gotowo嗆 wsparcia dla tego projektu. S to: Janów Lubelski, 璚zna i Ryki.

2. FLOP w trakcie realizacji programu LOS-u "Partnerstwo dla Wspólnoty", uczestniczy w nim. Jednym z takich dzia豉 by這 poprowadzenie przez Wac豉wa Czakona - Prezesa Fundacji „Szcz窷liwe Dzieci雟two" szkolenia na temat federalizowania si organizacji i za這瞠 funkcjonowania FLOPu. W ramach trwania tego projektu w styczniu zosta這 zorganizowane spotkanie zarz康u FLOPu z przedstawicielami Parytetu Zwi您ku Socjalnego Bawarii w Fundacji "Mi璠zy Nami". Pracowano nad propozycjami wspólnych projektów.
udzia w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz康owych w Warszawie,
powstanie zespo逝 roboczego do opracowania koncepcji biura rachunkowego dla organizacji pozarz康owych przy Stowarzyszeniu FLOP.
3. Program „Razem przeciw bezrobociu” realizowany w powiatach: krasnostawskim, 逝kowskim i ryckim. Ten pilota穎wy na województwo lubelskie program mia na celu zintegrowanie dzia豉 鈔odowiska organizacji pozarz康owych, sektora biznesu oraz w豉dz samorz康owych, a tak瞠 Powiatowych Urz璠ów Pracy wokó problemu bezrobocia, wykorzystania potencja逝 organizacji pozarz康owych do aktywizowania osób bezrobotnych i rzecznictwa interesów osób bezrobotnych.
4. Realizacja projektu  finansowanego ze 鈔odków Fundacji „Akcja Cz這wiek", b璠zie on trwa przez 24 miesi璚y w trzech powiatach: ryckim, 喚czy雟kim, janowskim. Projekt ma na celu rozpowszechnianiu idei grup samopomocowych, szkolenia w zakresie powstawania takich grup; integracja wspólnot powiatowych w kontek軼ie samopomocy i aktywno軼i obywatelskiej. Praca z instytucjami i organizacjami dzia豉j帷ymi w obszarze pomocy spo貫cznej.
5. Zrealizowany projekt „Partnerstwo dla Rozwoju Spo貫cznego Euroregionu Bug”, partnerem z Ukrainy by這 Centrum Obywatelskich M這dzie穎wych Organizacji Wo造nia „Nasza Sprawa” z ㄆcka. Projekt zak豉da realizacj poszczególnych gówny cel, stworzenie modelu wspó逍racy pomi璠zy administracj publiczn i samorz康ow a organizacjami pozarz康owymi na rzecz rozwoju spo貫cznego Euroregion Bug,
Po zako鎍zeniu  realizacji cz窷ci merytorycznej projektu 26.07.2004 r. zosta豉 wydana drukiem w j瞛yku polskim i ukrai雟kim publikacja pt. „Partnerstwo dla Rozwoju Spo貫cznego Euroregionu Bug – wybrane materia造 z seminariów projektu”, w nak豉dzie 1000 egzemplarzy, 160 stron w publikacji zosta równie opisany model wspó逍racy transgranicznej pomi璠zy samorz康ami i organizacjami pozarz康owymi Euroregionu Bug.

6. Zrealizowany projekt „Regionalny O鈔odek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo貫cznego" w ramach programu Edukacji Ekonomicznej ze 鈔odków Narodowego Banku Polskiego. Zak豉da stworzenie systemu pomocy informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie opracowywania projektów do Europejskiego Funduszu Spo貫cznego. Dzia豉nia by造 kierowane do potencjalnych beneficjentów EFS z terenu woj. lubelskiego.

7. Program Phare 2002 - Rozwój umiej皻no軼i zarz康zania Europejskim Funduszem Spo貫cznym, "Budowa sieci regionalnych O鈔odków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Spo貫cznego (CROSZEFS)", projekt „Regionalny O鈔odek Szkoleniowy z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego – Lubelszczyzna”.
Grupa docelowa: potencjalni projektodawcy EFS, którzy s uprawnieni do aplikowania o 鈔odki w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. Pomoc informacyjna, szkoleniowa, doradcza dla potencjalnych projektodawców z obszarów obj皻ych wsparciem EFS w zakresie rozwoju umiej皻no軼i i kompetencji w przygotowaniu, wdra瘸niu i ewaluacji projektów zgodnie ze standardami UE.

8. Realizacja projektu „Nasza Wizja. Cykl Seminariów  na temat  rozwoju województwa lubelskiego w uj璚iu NPR na lata 2007-2013”; Projekt by skierowany do organizacji pozarz康owych, jednostek samorz康u terytorialnego. Cel zosta osi庵ni皻y poprzez zoorganizowanie cyklu spotka seminaryjnych oraz wypracowanie wspólnego stanowiska organizacji pozarz康owych naszego Regionu, w zakresie Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2007 - 2013 oraz wzmocnienie aktywnego udzia逝 Zwi您ku Stowarzysze FLOP w procesach promowania i upowszechniania wiedzy o Europejskim Funduszu Spo貫cznym w鈔ód regionalnych instytucji woj. Lubelskiego.

9. Realizacja projektu „Regionalny O鈔odek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo貫cznego – Lubelszczyzna”. Dofinansowanie ze 鈔odków programu PHARE 2002 - Rozwój umiej皻no軼i zarz康zania Europejskim Funduszem Spo貫cznym. Zorganizowane zosta造 szkolenia, w tym 3 dniowe pt. „Rozwój kompetencji w zarz康zaniu projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego” i 2 dniowe „Procedura przygotowania projektów z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego”; 鈍iadczone by造 us逝gi doradcze przez animatorów regionalnych. Prowadzone by造 dzia豉nia informacyjne, poradnictwo, konsultacja a gównie animacja z zakresu mo磧iwo軼i aplikowania o 鈔odki Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w województwie lubelskim. Z us逝gami animacji wychodzili鄉y do klienta, spotykali鄉y si w siedzibach danych organizacji, omawiane by造 te dzia豉nia do których mog aplikowa potencjalni beneficjenci. Prowadzone by造 województwie lubelskim 5 Punktów Konsultacyjnych (tzw. PKEFSy) m.in. w Zamo軼iu, Che軛ie, Tomaszowie Lubelskim, Bi貪oraju i 安idniku.

10. Realizacja projektu CEI Funding of Cooperation Activities, Forum Wspó逍racy na Rzecz Ekonomii Spo貫cznej organizacja wiod帷a Associazione di volontariato promossa da CNA V.le Duccio di Buoninsegna, Arezzo. Gównym celem projektu by這 wypracowanie trójstronnej wspó逍racy zagranicznej z Ukrain, W這chami, Polsk. W listopadzie 2005 roku zosta豉 zoorganizowana w ramach tego projektu mi璠zynarodowa konferencja w D帳rowicy ko這 Lublina w dniach 17-18 listopada 2005 r. z udzia貫m parterów z Ukrainy, Bia這rusi, W這ch i Polski w tym organizacji pozarz康owych, przedstawicieli biznesu, przedsatwicieli jednostek samorz康u terytorialnego „Ekonomia spo貫czna – wymiana informacji, nawi您anie mi璠zysektorowej wspó逍racy”.

11. Realizacja projektu „Kobieta dzisiaj – kobieta aktywna. Aktywizacja 鈔odowisk kobiet na Lubelszczy幡ie” w ramach 鈔odków Forum Inicjatyw Obywatelskich  finansowanych z 鈔odków Ministerstwa Polityki Spo貫cznej. Projekt by realizowany we wspó逍racy z dwoma organizacjami cz這nkowskimi w tym:
a) Europejski Dom Spotka – Fundacj Nowy Staw; zrealizowali i wyemitowali 26 minutowy program telewizyjny na temat aktywnych kobiet w regionalnej telewizji TVP Lublin pt.: „Kobieta dzisiaj to kobieta aktywna”; powielenie tego programu 500 szt. programu na p造tach CD;
b) Lubelski O鈔odek Samopomocy, wydanie 500 szt. czasopisma LOS pt. „Kobieta dzisiaj-kobieta aktywna”, wydanie 2000 ulotek promuj帷ych projekt  skierowana do kobiet chc帷ych si zaanga穎wa w 篡cia spo貫czne, zawodowe i polityczne; dystrybucja czasopisma w鈔ód organizacji pozarz康owych i instytucji publicznych drog pocztow.
Zwi您ek Stowarzysze Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych nadzorowa realizacj projektu w tym zorganizowa i przeprowadzi 4 seminaria oraz 10 dni szkole zwi您anych z tematyk przygotowywania i wdra瘸nia projektów spo貫cznych „Europejski Fundusz Spo貫czny” ze szczególnym uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i jakie istniej w tej dziedzinie na rzecz integracji i aktywizacji 鈔odowisk kobiecych.

12. Realizacja projektu „Kreowanie aktywnych i przedsi瑿iorczych postawy poprzez Europejski Fundusz Spo貫czny” w ramach 鈔odków Forum Inicjatyw Obywatelskich  finansowanych z 鈔odków Ministerstwa Polityki Spo貫cznej. Gównym celem projektu by這 wsparcie aktywno軼i grup wykluczonych spo貫cznie w integracji i zawodowej poprzez przygotowanie organizacji pozarz康owych i innych podmiotów uprawnionych do korzystania z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w przygotowywaniu i zarz康zaniu projektami na rzecz tych grup.

13. Opracowanie na zlecenie Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Lubelskiego analizy pt.: „Analiza rzeczywistej aktywno軼i i sprawno軼i instytucjonalnej organizacji pozarz康owych z terenu Województwa Lubelskiego w zakresie wspó逍racy mi璠zynarodowej”. W analizie zawarto m.in. przegl康 programów, w  ramach których organizacje pozarz康owe najcz窷ciej anga簑j si w realizacj projektów o charakterze mi璠zynarodowym; gówne bariery w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji pozarz康owych w zakresie wspó逍racy mi璠zynarodowej; wykaz najbardziej aktywnych organizacji pozarz康owych w Województwie Lubelskim wraz z opisem najwa積iejszych mi璠zynarodowych projektów, które zrealizowa造 lub realizuj i opis osi庵ni皻ych rezultatów; wykaz  i zakres dzia豉nia organizacji parasolowych Województwa Lubelskiego.

14. Realizacja projektu „Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny O鈔odek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo貫cznego – Lubelszczyzna” w ramach programu Phare 2003 - Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja dzia豉 od 2 listopada 2005 roku, koniec projektu 30 wrze郾ia 2006r. W ramach dzia豉 CRL-ROSzEFS prowadzone by造 us逝gi szkoleniowe, doradcze, prowadzone s seminaria. Prowadzone dzia豉nia by造 bezp豉tne dla klientów, tj. przedstawicieli organizacji pozarz康owych, przedstawicieli jednostek samorz康u terytorialnego, ochotniczych hufców pracy, instytucji rynku pracy

15. Realizacja dzia豉 ze 鈔odków programu Phare 2003 „Organizacje pozarz康owe na rzecz zrównowa穎nego rozwoju„ na projekt pt.: „Razem mo積a wi璚ej. Wzmocnienie potencja逝 instytucjonalnego i operacyjnego FLOP-u”. Projekt ma na celu rozwój istniej帷ego potencja逝 ludzkiego - pracowników stowarzyszenia  i wolontariuszy oraz wzmocnienie istniej帷ej infrastruktury stowarzyszenia Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych.

16. Dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA ma豉 i realizacja projektu pt.: „Samopomoc – drog do wspó逍racy” z partnerem z Bia這rusi, Bia這ruska Asocjacja Pracowników Socjalnych. Realizacja zada od 1 grudnia 2005r. do 30 kwietnia 2006r.Celem projektu by這 zaprezentowanie nowej formy aktywno軼i spo貫cznych na Bia這rusi – samopomocy.

17. Dofinansowania od Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – du瘸, realizacja projekt pt.: „Mosty do鈍iadcze; Lublin- Samara”. Celem projektu by這 nawi您anie wspó逍racy pomi璠zy dwiema organizacjami federacyjnymi FLOP i Powo鹵e.