DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Ekspertyza „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027”
2020-08-28

Przedstawiamy ekspertyzę „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027” przez Lenę Rogowską-Lewandowską i Martę Lewandowską, w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Ekspertyza proponuje szeroką perspektywę w podejściu do działań z obszaru kultury jako narzędzia aktywizacji i integracji społecznej.
We wstępie czytamy:
„Istnieje równoległy nurt kultury nazywanej kulturą otwartą, inkluzywną, włączającą, szeroką, wspólnotową, animacją kultury. Brak jednej, uzgodnionej nazwy pokazuje, że jest to obszar rozwijający się i zróżnicowany i wymagający jeszcze dodefiniowania. Wspólną cechą tych wszystkich ujęć kultury jest podejście antropologiczne – rozpoznawanie kultury jako całości wytworów ludzkich. Kulturą w tym ujęciu będzie zarówno lepienie garnków jak i pisanie smsów, gotowanie, tuningowanie samochodów, koszenie, lub niekoszenie trawy. Część artystyczna – potocznie postrzegana jako kultura, czy kultura wysoka, będzie tutaj tylko małym wycinkiem szerokiego i różnorodnego spektrum działań mieszczących się w szeroko rozumianej kulturze.”

 

Zapraszamy do lektury.
http://wrzos.org.pl/download/ekspertyza_kultura_pub.pdf

Raport z monitoringu polityki społecznej maj-czerwiec 2020 r.
2020-08-26

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres maj-czerwiec 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna jest nadal zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują nadal kwestie związane z modyfikacjami prawa w związanymi z tą epidemią i jej możliwymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi.

 

http://wrzos.org.pl/download/monitoringmajczerwiec20.pdf

Spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: „Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury”
2020-08-25

W dniu 13 sierpnia 2020 w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: "Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury" organizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, kuratorzy sztuki, aktorzy.

W trakcie spotkania zebrani starali się odpowiedzieć na pytania:

- czy odczuwanie potrzeb estetycznych  i doznań  wynikających z obcowania z  dziełami sztuki jest elitarne? Czy podział potrzeb na niższe i wyższe jest uzasadniony?

- czy istnieje i jak funkcjonuje rynek sztuki osób wykluczonych?

-  jak wygląda dostęp osób wykluczonych do instytucji kultury w Polsce?

- co należałoby zmienić, aby osoby wykluczone miały większy dostęp do kultury?


Po spotkaniu opracowane zostało stanowisko zebranych osób na powyższe kwestie. Zapraszamy do jego lektury:

http://wrzos.org.pl/download/stanowisko2grupaReferencyjna.pdf

 

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Ekspertyza „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”
2020-08-20

Publikujemy ekspertyzę „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”.
Publikacja przygotowana przez Ryszarda Skrzypca prezentuje przegląd sytuacji osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w związku z epidemią COVID-19 w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce i Szwecji. Opracowanie zawiera także przegląd działań państw, środowska osób z grup ryzyka czy samoorganziacji społecznej w odpoweidzi na epidemię.
W ekspertyzie znajdą Państwo także wnioski na przyszłość jakie możemy wyciągnąć z porównania tych działań w różnych krajach.
Publikacja powstała w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

http://wrzos.org.pl/download/koronawirus_DPS_porownanie_panstw.pdf

Seminarium „Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce”
2020-07-20

W dniu 17 lipca 2020 odbyło się w Gdańsku jedno z dwóch seminariów regionalnych zaplanowanych w ramach projektu "Razem przeciw ubóstwu i wykluczeniu" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

W ramach seminarium "Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce" zaprezentowana została metoda "Najpierw mieszkanie", realizowana w Gdańsku przez koordynatora projektu p. Piotra Olecha, zaprezentowana została Karta Praw Osób Bezdomnych przez Z-ca Dyrektora MOPR p. Agnieszkę Chomiuk a następnie odbyła się dyskusja z uczestnikami różnych form wsparcia na temat zalet i wad każdej z dostępnych metod.

W dniu 18 lipca odbyły się wizyty studyjne w mieszkaniach oraz w domu wspomaganym "Dolne Młyny".


seminarium „Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce”

Spotkanie pt.: „Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”
2020-07-01

W dniu 29 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: "Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego".

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta i akademicy.

 

Po spotkaniu powstało stanowisko na temat sytuacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenie w czasie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim m.in:

"Uczestnicy Grupy zaapelowali do poszczególnych osób i zbiorowości o:

- prezentowanie i propagowanie odpowiedzialnej postawy (dawania przykładu zachowań zalecanych podczas epidemii, nie lekceważenia rozwiązań ochronnych),

- uświadamianie innych, żeby nie szukać w epidemii Covid-19 pretekstu do stygmatyzacji osób wykluczonych lub osób im pomagających,

- współpracę, a nie utrudnianie wykonywania zadań tym, którzy niosą pomoc osobom wykluczonym,

- poszanowanie praw, które przysługują osobom wykluczonym jako członkom społeczeństwa."

Dokument do pobrania: http://wrzos.org.pl/download/StanowiskoGrupaReferencyjna.pdf

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

spotkanie Grupy Referencyjnej pt.:

Piszą o konkursie "Twarze Ubóstwa"
2020-06-18

Informacje o naszym konkursie dla dziennikarzy "Twarze Ubóstwa" umieścił portal Strefa Biznesu.
ta informacja jest też widoczna na stronach 19 regionalnych portali (m.n. Dziennik Batycki, Głos Wielkopolski, Dziennik Łódzki, ) w zakładce "Biznes" oraz w dziale "Strefa Biznesu" serwisu polskatimes.pl.

Ekspertyza "Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich"
2020-06-02

Przedstawiamy ekspertyzę Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich przygotowaną przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach projektu "SOS – Silne Organizacje Socjalne" realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Jak czytamy we wprowadzeniu do publikacji "Według ostatniego Spisu Powszechnego z 2011 roku osoby z niepełnosprawnością biologiczną i/lub prawną to łącznie ponad 4,7 mln. osób, co oznacza ponad 12,2% procent społeczeństwa. (...) Dotychczasowe opracowania dotyczące ubóstwa ekonomicznego w Polsce pokazują,
że niepełnosprawność w gospodarstwie domowym zwiększa zagrożenie ubóstwem osób w nim zamieszkujących. Niniejsza ekspertyza będzie zawierała poszerzone spojrzenie na zagrożenie biedą osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, uwzględniając perspektywę wielowymiarowego ubóstwa".
Ekspertyza przentuje też rekomendacje dla polityk publicznych dotyczące działań koniecznych do zmnejszenie wielu wymiarów ubóstwa osób z niepełnosprawnościami.


http://wrzos.org.pl/download/Wielowymiarowe_ubostwo_osob_z_niepelnosprawnosciami.pdf

Raport z monitoringu polityki społecznej marzec-kwiecień 2020
2020-05-29

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres marzec-kwiecień 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna została zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują kwestie związane z modyfikacjami czypropozycjami modyfikacji prawa w związanymi z tą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i społecznym.
Znajdą w nim Państwo także informacje m.in. o: jednolitym tekście ustawy o rehabilitacji, ustawie o przemocy domowej czy pracach nad strategią przeciwdziałania bezdomności osób młodych.

 

Zapraszamy do lektury.
http://wrzos.org.pl/download/monitoringPSmarzec_kwiecien.pdf

Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego
2020-05-21

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy.
Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, jako problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej.

 

Patronem konkursu jest Bartosz Mioduszewski, nasz kolega, członek zarządu WRZOS, który zginął tragicznie dwa lata temu w pożarze, próbując uratować życie osobie z niepełnosprawnością. Bartosz, jak nikt rozumiał problemy osób wykluczonych, i skutecznie im pomagał.

 

Zapraszamy autorki i redakcje różnego rodzaju mediów do udziału.

Więcej informacji (oraz regulamin i formularze zgłoszeniowe) o konkursie znajde się  w zakładce Konkurs dla dziennikarzy.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna