DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Doradztwo na temat tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych
2020-05-12

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji związanym z doradztwem na temat tarczy antykryzysowej WRZOS zaprasza organizacje członkowskie do korzystania z doradztwa Damiana Staniszewskiego w tym zakresie.
Damian Staniszewski jest prawnikiem / lustratorem/ ekspertem ds. ekonomii społecznej. Od 2011 r. działa w spółdzielczości socjalnej oraz w kilku Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej jako doradza prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, doradca biznesowy.

Uzupełnieniem doradztwa dla organizacji członkowskich WRZOS w zakresie możliwych działań/rozwiązań w obszarze sytuacji związanej z epidemia COVID 19, z naciskiem na lokalne/regionalne (poza rządowymi "tarczami"),  takie jak:
- zmiany w projektach, zarządzanie projektami, komunikacja z grntobiorcami (zwłaszcza projekty z EFS, ale nie tylko)
- akcje pomocowe - przykłady już realizowanych, ale też wsparcie w uruchomieniu/rozwoju
- relacje z samorządem i organizacjami - działania rzecznicze, wspierające
-kwestie związane z organizacją pracy w biurze i poza nim, zw. z COVID 19, w odniesieniu do wytycznych, w tym Krajowej Inspekcji Pracy (regulaminy, zarządzenia itd.), kwestie zabezpieczenia w środki ochrony.
Porad w tym zakresie będzie udzielał Bartłomiej Głuszak (Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wiceprezes WRZOS)


Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji członkowskiej* WRZOS i masz pytania dotyczące tarczy kryzysowej skontaktować się z nami mailem na adres: wrzos@wrzos.org.pl

- - -

* szeroko rozumiane - także organziacje członkowskie federacji będących członkami WRZOS

 

- - -

 

Logotyp Narodwego Instytutu Wolności - litery N, I, W

Loogtyp PROO - programu rozwoju organziacji obywatelskich

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

                               ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030                     

 

 - - -       

Wyniki kontroli NIK w całodobowych placówkach opieki
2020-04-24

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w całodobowych placówkach opieki. Kontrola przeprowadzona była w drugiej połowie roku 2018 a dotyczyła okresu 2016-2018 (I półrocze) z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. Kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach wojewódzkich: w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach; a ponadto przeprowadzono badanie ankietowe w pozostałych 12 województwach. W całym kraju w latach 2015-2018 liczba placówka zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wzrosła z 416 do 562 (wzrost o 35,6%). W 2015 było tam 14 tys. a w roku 2018 udostępniały one ponad 20 tys. miejsc (wzrost o 47%). Dla porównania: w 2015 roku w całym kraju było 819 domów pomocy społecznej z ok. 77,5 tys. rezydentów, zaś w roku 2018 – 875 (wzrost o 6,8%), w których przebywało 83 557 osób (wzrost o 7,9%).

2020-04-10

Wesolych Świąt życzy Zarząd i Zespół WRZOS

Pismo do Prezydenta i Premiera w sprawie sytuacji osób przebywających w całodobowych instytucjach pomocy społecznej
2020-04-06

Z inicjatywy Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami powstał list do władz centralnych w sprawie dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych. WRZOS i organizacje członkowskie podpisały się pod tym listem.

Kampania 1%
2020-04-02

Plakat, kampania 1% na organziacje Organziacej Pożytku Publicznego

Nie 10...

Nie 5...

Ani nawet nie 3...

Wystarczy 1 procent, by zmienić naprawdę wiele w twojej lokalnej społeczności. 

 

Pamiętaj!

Przekaż 1 procent twojego podatku na organizację działającą w twojej okolicy!

Wskaż w rocznym rozliczeniu podatkowym organizację na swoim terenie i pomóż rozwiązywać lokalne problemy!

 

Pełna lista uprawnionych organizacji do otrzymania 1% na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

 

Spot promujący kampanię: https://bit.ly/39KMQPH

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na apel WRZOS w sprawie pracowników socajlnych
2020-04-01

W styczniu napisaliśmy apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poprawy sytuacji pracowników socjalnych. Apel, po podpisaniu przez 242 organizacje w lutym przekazaliśmy pani minister Marlenie Maląg oraz szefowi kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi.

 

W marcu dostaliśmy odpowiedź. Trochę nam umknęła, bo teraz rzadziej odwiedzamy biuro.

 

Poniżej krótko przypominamy o co wnioskowaliśmy i wskazujemy jak Ministerstwo odniosło się do naszych propozycji:

 

 1. Podwyższenie dodatku za pracę w terenie do wysokości 500 zł.
  Dość szczegółowo ustosunkowano się do postulatu podwyższenia dodatku za prace w terenie o 250 zł. Główny przekaz MPRiPS jest taki: to nie jest nasza odpowiedzialność, to kwestia budżetów samorządów, one mogą zwracać się o pomoc do wojewodów, budżet państwa i tak pomaga, bo przeznaczył na ten cel w zeszłym roku 46 mln zł. Warto pamiętać, ze w 2005 wprowadzono dodatek 250 zł, w całości finansowany z budżetu państwa. Dzisiaj już podobno nie. Według prostego  przeliczenia wychodzi, że to jest prawie 155 zł na jednego pracownika socjalnego miesięcznie (wg. informacji z raportu NIK, który był podstawa naszej interwencji w Polsce w roku 2017 było 19 610 pracowników socjalnych), ale należy pamiętać, że nie wszyscy pracownicy socjalni dostają dodatek za pracę w terenie – patrz nasz postulat nr 2.

 2. Poszerzenie dodatku o pracę w terenie tak aby wszystkie osoby wykonujące pracę w terenie w tym realizujące wywiady środowiskowe otrzymywały ten dodatek.
  Do tego postulatu Ministerstwo nie odniosło się bezpośrednio, poinformowało, że trwają rozmowy z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej m.in. na ten temat.

 3. Przyspieszenie możliwości korzystania z dodatkowego urlopu aby zapobiec wypaleniu zawodowemu – obecnie przysługuje ono po 5 latach nieprzerwanej pracy w zawodzie, WRZOS postulował zmianę na 2 lata.
  Do tego postulatu Ministerstwo również nie odniosło się bezpośrednio, informując o trwających rozmowach z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej m.in. na ten temat.

 4. Doprowadzenie konsekwentnego stosowania przepisu ustawy wymagającego zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby podopiecznych (1 na 200o mieszkańców lub 50 środowisk objętych praca socjalną).
  Ministerstwo wskazuje, że w zeszłorocznych badaniach OPS wskaźnik zatrudnienie spełniało 78% czyli o 3 punkty procentowe więcej niż dwa lata wcześniej, zaś liczba pracowników socjalnych praktycznie się nie zmieniła w tym czasie.
  Wydaje się, że nieznaczna poprawa standardów pracy pracowników socjalnych nie wynika z działań Ministerstwa tylko z ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Warto jednak zwrócić uwagę nadal blisko jedna czwarta gmin nie respektuje zapisów ustawy, zaś organy nadzoru i kontroli nie widza w tym nic zdrożnego. W końcu to wskaźnik zatrudnienia pracowników, a nie kwestie podatkowe, które państwo umie egzekwować dość szybko.

 5. Należy ustawowo określić, że pracodawcy, organy władzy i administracji rządowej i samorządowej tworzą odpowiednie warunki dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym.
  Na ten postulat MRPiPS odpowiada, że tworzenie odrębnych przepisów BHP dla kategorii pracowników nie jest powszechną praktyką.
  Nam wydaje się, że brak powszechne praktyki nie czyni pewnych działań niemożliwymi. Nie jesteśmy też bezwzględnie przekonani, że postulowane przez nas przepisy należy uznać za specyficzne przepisy BHP – można je uznać za dodatkowe zabezpieczenie egzekwowania istniejących już przepisów.

 

Doceniamy fakt, że na temat przynajmniej dwóch z naszych postulatów trwają rozmowy z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Z przykrością zauważamy, że niektóre z naszych postulatów zostały źle zrozumiane lub odpowiedzialność za ich ewentualną realizację przerzucona na inne organy.

 

 

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na apel WRZOS, plik pdf.

 

List środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera w sprawie pandemii koronawirusa
2020-04-01

WRZOS podpisal list środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera w sprawie pandemii koronawirusa. List został zainicjowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, a podpisało go ponad 50 sygnatariuszy. Pponiżej prezentujemy całą treść apelu wraz z lista sygnatariuszy.

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz ekonomii społecznej
2020-03-20

WRZOS podpisał, jako jedna 30 organizacji społecznych, pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zawierające konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne.
"Jako organizacje sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z olbrzymim niepokojem obserwujemy sytuację podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznymi w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i sytuacji kryzysowej."
http://wrzos.org.pl/download/PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU.pdf

Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych dotyczące sytuacji związanej z epidemią COVID-19
2020-03-19

WRZOS przygotowała stanowisko bedące apelem do władz centrlanych i lokalnych w sprawie działań wobec sytuacji związanej z epidemią COVID-019.
http://wrzos.org.pl/download/Stanowisko%20WRZOS%20koronawirus%203%20F.pdf

Raport z monitoringu polityki społecznej styczeń-luty 2020
2020-03-11

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres styczeń-luty 2020 r.

W wyżej wymienionym okresie ukazało się kilka istotnych dokumentów oceniających politykę społeczną realizowaną w Polsce: m.in.: raport na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy przygotowana przez Komisje Europejską ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, raport krajowy dotyczący Polski.
W dokumencie znajdą także Państwo informacje m.in. o: raporcie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego o warunkach pracy pracowników opieki świadczących usługi w domu klienta; publicznych działaniach WRZOS w sprawie warunków pracy pracowników socjalnych; Narodowej Strategii Onkologicznej; nowej liście zawodów potrzebnych na rynku pracy opublikowanej przez MEN; przyjętej przez miasto Gdańsk Karcie praw osób bezdomnych.
Zapraszamy do lektury.
http://wrzos.org.pl/download/monitoring%20styczen%20luty%202020%20a.pdf


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna