DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI SEMINARIUM- PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
2012-02-27

Treść informacji do pobrania tutaj

Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu
2012-02-24

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS właśnie zakończyło realizację polsko-niemieckiego projektu, w ramach którego osoby niepełnosprawne skorzystać mogły z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie: spraw prawnych - udzielamy informacji prawnej, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym; spraw socjalnych - w szczególności w zakresie ulg i uprawnień socjalnych, rehabilitacji i edukacji, a także wsparcia psychologicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu na pilotaż w ramach projektu 1.18
2012-02-20

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło wyniki przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach pierwszego etapu postępowania konkursowego na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Zadania 2 "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej", realizowanego w projekcie systemowym "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Działania KraFOS w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
2012-02-20

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS od roku 2009 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek został założony w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w Programie „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”.  W ramach działalności Ośrodka zapewniane jest  wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.

Pozarządowe Centrum Kompetencyjne w Łodzi
2012-02-16

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego realizuje projekt „Sprawne Organizacja Pozarządowe - Pozarządowe Centrum Kompetencyjne”, którego celem jest wielopoziomowe wsparcie organizacji III sektora w zakresie zarządzania i finansowania prowadzonych działań, budowania współpracy i partnerstwa w regionie, a także utworzenie Pozarządowego Centrum Kompetencji.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
2012-02-16

Na wniosek Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” powołana zostanie Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie trwa procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oficjalna inauguracja roku tematycznego 2012
2012-02-16

Dnia 7 marca 2012r. w Pałacu Prezydenckim odbędzie się międzynarodowa konferencja "Zwiększenie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa - podejście zintegrowane", organizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Strszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. W trakcie konferencji przewidziane są wystąpienia ekspertów i praktyków ze świata nauki oraz polityki,  działających w obszarze aktywności osób starszych. Więcej informacji na temat wydarzeń planowanych w ramach ER2012 znajduje się na internetowej stronie tematycznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rozstrzygniecie postępowania w zakresie realizacji usługi cateringowej - protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-02-15

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż rozstrzygnięte zostało postępowanie nr POKL1.4/WRZOS/1/2012 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie realizacji usługi cateringowej, dla uczestników seminarium, organizowanego w dniu 20 lutego 2012 r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna).

 

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń
2012-02-14

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie szkoleń w tym wynajem sali, obsługa cateringowa/gastronomiczna oraz zapewnienie usługi noclegowej na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania ofertowego tutaj

"Inwestuj w siebie" - nowy projekt Federacji FOSa
2012-02-13

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje od stycznia 2012 roku,  projekt „Inwestuj w siebie - reintegracja zawodowa i społeczna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakłada aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu bartoszyckiego, braniewskiego i kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna